субота, 20. јул 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / U Briselu dogovoreno : 50.000 mesta za zbrinjavanje izbeglica na Balkanu

U Briselu dogovoreno : 50.000 mesta za zbrinjavanje izbeglica na Balkanu

Autor |  J. K.      Foto |  

Brisel, 26 oktobar –  Duž puta kojim se kre?u migranati od Gr?ke preko Zapadnog Balkana i ?lanica EU, bi?e organizovani  kapaciteti  za zbrinjavanje 100.000 izbeglica za vreme nadolaze?e zime, a 50.000 mesta bi?e na Zapadnom Balkanu. U nadgledanju grani?nih prolaza pomaga?e i agencija Evropske unije Fronteks, koja ?e i davati podršku prilikom registrovanja izbeglica na grani?nim prelazima na granici izme?u Hrvatske i Srbije.  Ovo je dogovoreno na vanrednom  samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u Briselu koji je povodom izbegli?ke krize sazvao predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker . Na samitu ( pozvani  lideri Austrije, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Nema?ke, Gr?ke, Ma?arske, Rumunije, Slovenije i Srbije) usvojen je akcioni plan od 17 ta?aka za rešavanje krize koji uklju?uje snažniju kontrolu granica,  bolju razmenu informacija, postavljanje mesta za popis i identifikaciju imigranata, uspostavljanje nadzora hrvatsko-srpske granice zajedno sa Fronteksom i.

Cilj je da se uspori kretanje izneglica prema EU, izbeglice više ne?e mo?i takvo brzo i nekontrolisano da stižu od Turske do Austrije. Akcioni plan predvi?a strogu kontrolu granica i definiše da više ne?e biti preusmeravanja i prebacivanja izbelica bez prethodnog obaveštavanja susedne države.

Bi?e uspostavljene takozvane vru?e kontrolne ta?ke na kojima bi trebalo da se identifikuju izbeglice koje beže od rata i ekonomski migranti koji ne mogu dobiti azil.

U saopštenju lidera sa briselskog samita je naglašeno da ?e agencija EU za spoljne granice Fronteks pomo?i mnogo snažnijom kontrolom granica i tako?e izme?u Bugarske i Turske, Gr?ke i Makedonije i Albanije, a Sloveniju ?e u roku od nedelju dana biti upu?eno dodatnih 400 policajaca iz zemalja EU radi pooštravanja nadzora nad spoljnim granicama Unije.

 

AKCIONI PLAN

Stalna razmena informacija i efikasna saradnja
1. Uspostavi?emo kontaktne punktove koji ?e izveštaje podnositi direktno nama radi lakše razmene informacija i koordinacije; kontaktni punktovi bi?e uspostavljeni u roku od 24 sata kako bi se omogu?ila dnevna razmena i koordinacija i odmah po?elo postepeno, kontrolisano i propisno kretanje ljudi duž zapadnobalkanske rute;

2. Sara?iva?emo sa Evropskom komisijom kako bi se omogu?ilo koriš?enje svih raspoloživih instrumenata na evropskom i me?unarodnom nivou, uklju?uju?i finansijsku pomo?, na osnovu zajedni?ke procene potreba koja ?e biti pokrenuta u roku od 24 sata; trenutni napori treba da budu usmereni na obezbe?ivanje privremene zaštite i podrške za sve koji do?u kao i na organizovanje brzog i efikasnog vra?anja migranata kojima nije potrebna me?unarodna zaštita.

Ograni?avanje sekundarnog kretanja
3. U postoje?im okolnostima, obeshrabriva?emo kretanje izbeglica i migranata na granicu druge zemlje regiona. Politika preusmeravanja izbelica bez prethodnog obaveštavanja susedne zemlje nije prihvatljiva. To bi trebalo da važi za sve zemlje duž rute.

Podrška izbeglicama i obezbe?ivanje mesta za sklonište i predah
4. Rešeni smo da ja?amo kapacitete u našim zemljama za obeze?ivanje privremenog smeštaja, hrane, vode, zdravstvene zaštitite za sve kojima je potrebno. Tamo gde to nedostaje obavezujemo se da ?emo o tim potrebama obavestiti Evropsku komisiju i, kada je prikladno, pokrenuti Mehanizme EU za civilnu zaštitu. Tako bi se obezbedilo dovoljno privremenog smeštaja duž zapadnobalkanske rute. Obavezujemo se da ?emo odmah razmeniti informacije o svojim kapacitetima za smeštaj kako bi se obezbedilo njihovo zajedni?ko i koordinirano koriš?enje kada je potrebno;

5. Pozdravljamo nameru Gr?ke da pove?a prijemne kapacitete na 30.000 mesta do kraja godine i rešeni smo da ?emo podržati Gr?ku i UNHCR u obezbe?ivanju subvencija za najamninu i porodica koje ?e primiti još najmanje 20.000 ljudi. O?ekuje se finansijska podrška Gr?koj i UNHCR. To je važan preduslov da sistem hitne relokacije profunkcioniše.

6. Sara?iva?emo sa UNHCR koji je obe?ao da ?e podržati naše napore za poboljšanje kapaciteta. Dodatni kapaciteti od 50.000 mesta omogu?ili bi bolje i predvidljivije upravljanje (migracionim) tokom. Zahtevamo da podrška UNHCR odmah bude poja?na posebno kada je re? o prijemnim kapacitetima i obezbe?ivanju humanitarne podrške. Saradjiva?emo sa EASO (Agencija EU za primenu zajedni?kog evropskog sistema azila) u razmeni informacija s ovim u vezi;

7. Angažova?emo se u operativnim kontaktima sa me?unarodnim finansijskim institucijama kao što su Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i Razvojna banka Saveta Evrope koje su spremne da podrže finansijski napore za pružanje zaštite zemalja koje žele da koriste ta sredstva. Rešeni smo da saradjujemo sa tim me?unarodnim finansijskim isntitucijama radi koordiniranog delovanja. Pozdravljamo spremnost Evropske komisije da sazove koordinacioni sastanak sa tim me?unardnim finansijskim institucijama u roku od nedelju dana.

Zajedni?ko upravljanje migracionim tokovima
8. Obezbedi?emo pune kapactete za registraciju dolazaka, uz maksimalno koriš?enje biometrijskih podataka, posebno otisaka pristiju; to je od klju?nog zna?aja na mestu prvog ulaska u EU. Registracija ne zamenjuje obavezu zemalja ?lanica EU na obaveznu registraciju u skladu sa pravilima zajedni?kog evropskog sistema azila;

9. Odmah ?emo razmenjivati informacije, preko kontaktnih punktova, o obimu i kretanju (migracionih) tokova kroz naše zemlje, posebno o broju izbeglica i migranata iz ranjivih grupa, a kad je potrebno o svim izbeglicama i migrantima koji dolaze na naše teritorije;

10. Sara?iva?emo sa agencjama EU, posebno sa Fronteksom i EASO, kako bi se brzo uspostavila ova razmena informacija; te agencije EU pozvane su da obezbede tehni?ku pomo? u tom nastojanju i da daju savete o informacijama za razmenu i u?estalosti razmene;

11. Obavezujemo se na ja?anje nacionalnih i koordiniranih napora za brzo vra?anje migranata kojima nije potrebna me?unarodna zaštita, uz puno poštovanje njihovog digniteta i ljudskih prava. To je klju?no posebno na mestu prvog ulaska u EU. Fronteks i EASO pozvani su da pruže tehni?ku podršku.

12. Sara?iva?emo sa Evropskom komisijom i Fronteksom u ja?anju prakti?ne saradnje  sa tre?im zemljama vezano za readmisiju, saradnja ?e biti oja?ana sa Avganistanom, Bangaldešom i Pakistanom, posebno u oblasti povrataka. Pozivamo na punu primenu postoje?ih sporazuma o readmisiji. Pozivamo Evropsku komisiju i da po?ne da radi na novim sporazumima o readmisiji sa relevantnim zemljama sa kojima takvi sporazumi još ne postoje.

Upravljanje granicama
13. Rešeni smo u trenutnom ja?anju napora za upravljanje i ponovno uspostavljanje kontrole naših granica i snažniju koordinaciju našeg delovanja u upravljanju granicom. To ?e uklju?iti i snažnu podršku slede?im merama koje ?e biti donete i usaglašene u relevantnim institucijama i u skladu sa relevantnim procedurama:
– tesna saradnja sa Turskom na finalizovanju i primeni akcionog plana EU – Turska;
– puno koriš?enje potencijala sporazuma o readmisiji izme?u EU i Turske i smernica za liberalizaciju viznog režima;
– ja?anje zajedni?ke pomorske operacije Posejdon u Gr?koj, posebno prisustva Fronteksa u Egejskom moru, kao i zna?ajno ja?anje podrške Fronteksa Gr?koj za proces registracije i uzimanje otisaka prstiju;
– ja?anje podrške Fronteksa na granici Bugarske i Turske;
– trenutno preduzimanje bilateralnih mera za ja?anje poverenja vezano za granicu a posebno ja?anje grani?ne saradnje izme?u Gr?ke i BJR Makedonije;
– Gr?ka, BJR Makedonija i Albanija ?e oja?ati upravljanje spoljnom kopnenom granicom. Fronteks treba da pomogne Gr?koj u registraciji izbeglica i migranata koji još nisu registrovani u toj zemlji;
– poja?ano angažovanje UNHCR-a na granici Gr?ke i BJR Makedonije;
– saradnja sa Fronteksom u nadgledanju grani?nih prelaza i podršci registraciji na grani?nim prelazima Hrvatske i Srbije;
– ja?anje Fronteksove Zapadnobalkanske mreže za analizu rizika uz intenzivirano izveštavanje u?esnika;
– razmeštanje u Sloveniji 400 policajaca i osnovne opreme kroz bilateralnu podršku;

U prikladnim slu?ajevima zemlje ?e koristiti mehanizme Tima za brzu grani?lnu intervenciju (RAPID) koji treba da bude propisno opremljen;
14. Potvr?ujemo princip da jedna zemlja može da odbije da primi državljane tre?e države koji prilikom dolaska na grani?ni prelaz ne potvrde želju da se prijave za me?unarodnu zaštitu (u skladu sa me?unarodnim i EU zakonima o izbeglicama i uz prethodnu proveru zabrane proterivanja i proporcionalnosti).

Borba protiv krijum?arenja i trgovine ljudima
15. Posve?ujemo se ja?anju policijske i sudske saradnje i ja?anju akcije protiv krijum?arenja migranata i trgovine ljudima. Pozivamo Europol, Fronteks i Interpol da podrže operacije za borbu protiv krijum?arenja ljudi duž ?itave zapadnobalkanske rute.

Inormacije o pravima i obavezama izbeglica i migranata
16. Kako bi se obeshrabrila opasna putovanja kao i krijum?ari, obavezujemo se na koriš?enje svih raspoloživih sredstava komunikacija za informisanje izbeglica i migranata o važe?im pravilima, kao i o njihovim pravima i obavezama, pre svega o posledicama odbijanja da budu registorvani, da ostave otiske prstiju i odbijanja da zatraže zaštitu tamo gde su. Pozivamo UNHCR da podrži nacionalne vlasti s ovim u vezi.

17. Nadzor sprovo?enja ovih mera na nedeljnoj bazi. Komisija ?e uspostaviti koordinaciju za nacionalnim ta?kama komunikacije.

Pogledajte još

Srbija potpisala novi Frontex ugovor

Foto: europa.rs Beograd, 25 jun, 2025 – Ivica Dačić, Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova …