Od po?etka 2015. godine  do po?etka juna više od 3.000 dece tražilo je azil u Srbiji, od tog više od 1 300 su deca bez pratnje roditelja. Nepoznato je koliko dece boravi ili pro?e kroz zemlju, a da ne zatraži azil. Prema podacima našeg Centra najve?i broj njih  ne stigne do centara za azil, pa se ona “prosto gube u statistikama”.

Alarmantan podatak je da je skoro svako dete doživelo neku vrstu traume ili nasilja, bilo u zemlji porekla, bilo na putu do Srbije. Deca su naj?eš?e svedoci ubistva ili nasilja koje se sprovodi nad njihovim roditeljima ili bližim ?lanovima porodice, a i oni sami su ?esto žrtve fizi?kog, ali i seksualnog nasilja.

Neka deca su izložena fizi?kom maltetiranju, kidnapovanju, prisilnim brakovima, a sa takvim bremenom kre?u na put, gde opet doživljava razne neprijatnosti i traume. Dešava se da se na putu razdvoje od roditelja, da bivaju oplja?kani, suo?avaju se sa nasiljem državnih službenika koji ih tretiraju kao odrasle, lišavaju ih slobode, ne daju im hranu i vodu. To naravno ostavlja dugotrajne psihi?ke, ali i fizi?ke posledice po decu. ?esto imaju zdravstvene probleme, nekada se ?ak i normalan psiho-fizi?ki rast zaustavlja zbog doživljene traume. U istraživanje koje je radio CZA sva deca sa kojima su vo?eni razgovor isložila su se da, ma koliko su teška bila iskustva koje doživljavaju na putu, da je nasilje koje doživljavaju u zemlji porekla neuporedivo brutalnije i teže.

U Srbiji nažalost nema dovoljno stru?nih i tehni?kih kapaciteta da bi se pomoglo ovoj deci. A u posebno teškoj situaciji su deca koja se na?u ovde bez pratnje  roditelja ili staratelja.

U Centru za zaštitu i pomo? tražiocima azila pokušavamo da oja?amo njihovo psiho-fizi?ko stanje ali I interakciju u lokalnoj sredini, jer je re? o posebno osetljivoj i traumatizovanoj grupi izbeglih. Radimo to preko  individualnih i grupnih psiholoških savetovanja, kulturoloških, kreativnih, školsko pripremnih, jezi?kih i drugih radionica ?iji je cilj da oja?aju decu, odvoje ih od teške situacije u kojoj se nalaze i trauma kroz koje su prošli. Kako sva deca po me?unarodnoj konvenciji o pravima deteta imaju pravo na obrazovanje naš Centar ?ini sve što je u njegovoj mo?i da decu tražioce azila uklju?e i u sistem obrazovanja u Srbiji. U 2015. godini je preko 36 dece upisano u škole u Srbiji.