Početna / OSNIVAČI I UPRAVLJANJE

OSNIVAČI I UPRAVLJANJE

Izvršni odbor APC/CZA

 • Snežana Vasović
 • Radoš Đurović
 • Tomislav Jovanović

Izvršni direktor

 • Radoš Đurović

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i završio master studije iz oblasti međunarodnog prava sa radom “Pravo azila u Srbiji”. Od 2004. godine aktivan u civilnom sektoru u Srbiji kroz studentska udruženja i nevladine organizacije angažovane na polju promovisanja i zaštite ljudskih prava u Srbiji. Dobitnik nagrade Kancelarije predsednika Republike za pokazani liderski potencijal i dostignuća u društvenom angažmanu.

Od. 2007. godine pohađao brojne seminare i prakse iz oblasti azila i izbegličkog prava u inostranstvu. (Pružanje pravne pomoći tražiocima azila, Pravno informativni centar-UNHCR, Ljubljana, Slovenija; Osnovi azilnog prava Rep. Slovenije i pravo azila u EU – Pravni fakultet u Ljubljani, Slovenija; Istraživanje informacija iz zemalja porekla tražilaca azila, tehnike COI izveštavanja, Austrijski crveni krst, Beč, Austrija; Azilno zakonodavstvo EU i azilna situacija u Grčkoj – Evropska mreža pravnika u oblasti azila, Atina, Gr?ka; Uvod u Azilno pravo i azilnu politiku EU – Oganizacija EU za unapređenje znanja službenika zemalja Unije u azilu, Varšava, Poljska; Azilne direktive EU – Organizacija EU za unapređenje znanja službenika zemalja Unije u azilu, Varšava, Poljska; Osetljive grupe u azilu i migracijama, žene, deca, žrtve nasilja i trgovine ljudima, zaštita, rizici i pitanja relokacije-Evropska mreža pravnika u oblasti azila, Leuven, Belgija; Pravo Evropske Unije i Politike u pogledu migracija i azila – Univerzitet u Briselu-ULB, Pravni fakultet, Brisel, Belgija i dr.)

Idejni je pokretač i jedan od osnivača Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

Stru?ni savet

 • Dr Ilija Vujačić
  Profesor Univerziteta u Beogradu, Dekan Fakulteta Političkih nauka u Beogradu, politikološka katedra
 • Dr Jasminka Hasanbegović
  Profesor Univerziteta u Beogradu, Pravni fakultet, Katedra za teoriju, socioligiju i filozofiju prava
 • Dr Mirjana Bobić
  Profesor Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju
 • Dr Milorad Todorović
  Profesor Univerziteta u Novom Pazaru, katedra za psihologiju
 • Dr Miroslav Vukelić
  Docent Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet, Katedra za klasi?ne nauke
 • Dr Bojana Grabež
  Jedan od osnivača Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Naučni savetnik za fiziku visokih energija u Institutu za fiziku u Beogradu
 • Dr Ratomir Vasović
  Od 1976.-2002., Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičko vaspitanje, Profesor Visoke sportske i zdravstvene škole u Beogradu