Početna / AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI

 • Pravna pomoć tražiocima azila/osobama koje su dobile zaštitu – podrazumeva zastupanje u svim fazama azilne procedure, pred svim drugim institucijama i organima, u svim drugim upravnim i sudskim postupcima (administrativni, prekršajni, ustavni, krivični i dr.) i asistiranje u rešavanju svih tekućih, svakodnevnih problema sa kojima se tražioci azila susreću. Pravna pomoć uključuje i pravno zastupanje lica koja su dobila azil (izbegličku ili subsidijranu zaštitu) u svim vrstama postupaka od registracije do pribavljanja dokumenata, ostvarivanje zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, prava na rad, itd.
 • Psihološka pomoć tražiocima azila/osobama koje su dobile zaštitu – pružanje individualnih i grupnih psiholoških savetovanja sa ciljem osnaživanja i prevazilaženja postojećih problema, predupređivanja i eliminisanja psiholoških teškoća.
 • Pedagoška podrška tražiocima azila/osobama koje su dobile zaštitu – pruža se kroz individualne i grupne pedagoške razgovore i asistencije sa ciljem da prepoznaju problemi i pronađu mogući načini da ih prevaziđu. Posebna pažnja se posvećuje individualnim i specifičnim odlikama tražilaca azila i njihovom specifičnom i osteljivom položaju u Srbiji.
 • Interakcija/integracija i socijalna pomoć – ostvaruje se kroz pomoć koju pružamo tražiocima azila/licama kojima je dodeljan zaštita u dobijanju smeštaja, dozvole za rad i zapošljavanju, traženju poslodavaca, pomoći u dobijanju uverenja, dobijanju dokumenata i dozvola, u procesu obrazovanja, u učenje jezika i u izgradnji interakcije unutar lokalnih zajednica, u podršci socijalizaciji, kulturnom i drugom učešću i izgradnji normalnog života i perspektive za korisnike. Ova pomoć uključuje i stručne obuke, obuke kulturnih medijatora itd.
 • Radionice sa tražiocima azila/osobama koje su dobile zaštitu- realizovanje osnažujućih, kreativnih, kulturoloških i zdravstvenih radionica sa tražiocima azila u svim centrima za azil i u drugim mestima gde se nalaze, sa posebnim fokusom na žene, decu i mlade kao posebno osetljive grupe azilanata.
 • Aktivnosti u lokalnim sredinama (Bogovađa and Lajkovac, Banja Koviljaca and Loznica, Sjenica, Tutin, Beograd, Krnjača, Subotica i drugde) – kroz zajedničke radionice lokalne dece i dece azilanata, predavanja, radionice u lokalnim školama, izložbe tražilaca azila, koncerte, ulične događaje i sajmove, fudbalske utakmice između lokalnih građana i azilanata, kampove za mlade, promovisanje tradicija zemalja porekla tražilaca azila (tradicionalna kuhinja, crtanje kanom, pravljenje zmajeva, afričkih frizura, itd.) sve sa ciljem uspostavljanja interkulturalnog dijaloga, interakcije i izgradnje poverenja i razumevanja u lokalnoj sredini.
 • Prikupljanje, pripremanje i objavljivanje Azilnih priča – autentične priče tražilaca azila skupljene kroz rad APC/CZA sa tim ljudima na terenu o razlozima napuštanja zemalja porekla, njihovom putu i očekivanjima od budućnosti se pripremaju i objavljuju u posebnim APC/CZA edicijama Azilnih priča.
 • Asistiranje tražiocima azila pri lekarskim pregledima – asistiranje tražiocima aila pri odlasku u bolnice i ostvarivanju zdravstvene zaštite, obezbeđivanje prevodilačke pomoći bolnicama, astiranje u pravnim i administrativnim pitanjima bolničkim administracijama.
 • Aktivnosti u Subotici i drugim graničnim mestima sa Mađarskom- ispoljava se u redovnim posetama neformalnim naseljima izbeglica i migranata, obezbeđivanju informacija o njihovim pravima i obavezama u Srbiji, praćenju razvoja događaja u graničnom pojasu i podrazumeva povremenu distribuciju humanitarne pomoći.
 • Treninzi za predstavnika lokalnih i državnih institucija, civilnog društva, aktivista, prevodilaca –u oblasti azilnog prava, ljudskih prava, COI istraživanja, pružanja psihosocijalne pomoći i pravne pomoći tražiocima azila i migrantima, interkulturnim i drugim kontekstima migracije, intergraciji, radu sa ranjivim grupama, sve sa ciljem dizanja kapaciteta relevatnih aktera u azilnom sistemu i unapređenja azilne zaštite i sistema azila.
 • Regionalna saradnja, razmena iskustva i dobre prakse – kroz zajedničke projekte i aktivnosti sa regionalnim sestrinskim organizacijama, a sa ciljem upoznavanja problema u drugim sistemima azila, razmene iskustava i prakse, zajedničkog zagovaranja, kako bi se učilo iz tuđih primera i na tuđim iskustvima a odgovorilo novim izazovima i kroz regionalne inicijative.
 • APC/CZA lokalne i medjunarodne studentske prakse – prakse lokalnih i stranih studenata prava, političkih nauka, sociologije, socijalnog rada, psihologije, organizovane kroz terenski i kancelarijski rad u APC/CZA sa ciljem prenošenja znanja, ekspertize, iskustava i duha APC/CZA mladim profesionalcima koji će biti aktivni u azilnom sistemu i radu sa migrantima/tražiocima azila/izbeglicama u Srbiji ili inostranstvu.
 • Zagovaranje i javne kampanje – kako bi se podigla svest stručne i opšte javnosti o profilu azilanata, zaštiti, potrebama, predupredile predrasude i ksenofobija i snažno radilo na osnaživanju azilnog sistema u Srbiji.
 • Uključivanje dece azilanata u obrazovanje – kroz pravnu asistenciju, realizovanje pripremnih radionica, radionica jezika za decu i jačanje kapaciteta relevantnih lokalnih i centralnih aktera nadležnih u obrazovanju dece azilanata.
 • Rad sa maloletnim tražiocima azila i tražiocima azila bez pratnje roditelja:
  radionice sa maloletnima koje promovišu kreativno izražavanje, interakciju sa decom iz lokalnih zajednica, sa ciljem da ih pripreme da učestvuju u struktuiranim grupnim aktivnostima, razviju toleranciju i podignu dečije samopuzdanje i znjanje.
  – rad sa maloletnima bez pratnje roditelja smeštenim u Prihvatilištu za decu strance u Zavodu za vaspitanje dece i omladine i u azilnim kampovima kroz pružanje sveobuhvatne pravne i psihosocijalne pomoći, zastupajući ih u azilnom postupku i u najboljem interesu dece.
 • Deljenje humanitarne pomoći tražiocima azila i izbeglicama u Beogradu i na drugim mestima gde se oni nalaze u Srbiji, kroz terenski angažman APC/CZA timova koji neposredno i svakodnevno dele sredstva za higijenu, bebi i dečiju pomoć, vodu, hranu, šatore, vreće za spavanje, kabanice i svaki drugi vid humanitarne pomoć.