уторак, 23. јул 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / Slovenija diže ogradu prema Hrvatskoj

Slovenija diže ogradu prema Hrvatskoj

  priredio  |  A.P.C      foto  |  Delo 
Ljubljana, 10. novembar – Slovenija sutra po?inje da diže ži?anu ogradu prema Hrvatskoj, potvrdio je ve?eras gradona?elnik Zavr?a Miran Vuk. On je pozvao i svoje sugra?ane da do?u i pomognu u dizanju ograde, jer ?e tako, po njegovim re?ima, štititi i svoje domove.
Dizanje ograde prema Hrvatskoj na popodnevnoj konferenciji za novinare zvani?no je najavio slovena?ki premijer Miro Cerar re?ima da ?e na odre?enim mestima na granici prema Hrvatskoj „postavili tehni?ke prepreke, uklju?uju?i i ogradu.“
Svrha ovih prepreka je da upu?uje ljude na grani?ne prelaze, rekao je premijer naglašavaju?i da Slovenija ne zatvara svoje granice ve? samo spre?ava nekontrolis?no ul?z?k imigr?n?t? i njihovo raštrkavanje n? slovena?koj teritoriji. Re?eno je da ?e izbeglice iz Hrvatske i dalje vozovima biti prebacivani u Sloveniju.
Slovena?ka vlada odluku o dizanju ži?ane ograde pravda najavom pove?anja broja migranata koji se iz Gr?ke kre?u balkanskom rutom prema severu i pretnjom humanitarne katastrofe. Na putu je oko 30.000 izbeglic?, broj ljudi koji stižu u Gr?ku i koji n?mer?v?ju d? krenu ovom rutom još raste. To bi Cerarovim re?ima, uzim?ju?i u obzir ?injenicu d? Austrij? i Nem??k? nameravaju da smanje “dozvoljen” priliv migr?n?t?, dovelo do situ?cije u kojoj na vr?t? Slovenije ulaze hilj?d? izbeglic? z? koje Slovenija nem? odgov?r?ju?ih objek?t?, hr?ne, ode?e i medicinske nege.
Austrija je spremna na primi 6000 izbeglica dnevno,a
Miro Cer?r je najavio da ?e Slovenij? dozvoliti ul?z?k n? d?n onoliko imigr?n?t? koliko ?e biti u mogu?nosti d? obezbedi i koliko ?e ond? biti prosle?eno u Austriju.
Kako prenose slovena?ki mediji Austrij? i Nema?ka pozdr?vlj?ju odluku Slovenije o dizanju ograde.
“Uvek s?m tvrdio d? to treb? d? bude gl?vni cilj z?štite n?ših spoljnih gr?nica. Šengenski sistem stoji i p?d? s? z?štitom šengenskih spoljnih gr?nic? “, izj?vio je ?ustrijski minist?r unutr?šnjih poslov? Joh?n? Mikl-L?jtner i dod?o d? je zbog tog? odluk? Vl?de Slovenije ?psolutno ispr?vna.
Nema?ka kancelerka Angela Merkel je u me?uvremenu pozv?la EU d? z?štiti svoje v?njske gr?nice k?ko bi se usporio protok migr?nata, k?o što su Slovenij? i de treb? poja?ati kontrole n? gr?nici s? Hrv?tskom.
Situ?cij? u Sloveniji, prem? Merkelovoj uk?zuje n? potrebu z? z?jedni?kim evropskim rešenjem, a to je z?štit? spoljnih gr?nic?, prenosi nem??k? novinsk? ?gencij? DPA.

Pogledajte još

Srbija potpisala novi Frontex ugovor

Foto: europa.rs Beograd, 25 jun, 2025 – Ivica Dačić, Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova …