Početna / PRESS / DRUGI PIŠU / Priliv izbeglica u Grčku ne jenjava

Priliv izbeglica u Grčku ne jenjava

 izvor: Euraktiv http://www.euractiv.rs/eu-

Atina, 21. mart –  Priliv izbeglica u Gr?ku iz Turske ne jenjava uprkos sporazumu EU i Turske o obuzdavanju priliva migranata, pa u Telu za koordinaciju migrantske politike Gr?ke SOMP postavljaju pitanje da li sve strane u njemu u?estvuju kao što je dogovoreno. Od stupanja sporazuma na snagu 20. marta do 21. marta ujutru, u Gr?ku su stigle 1.662 osobe. Vra?anje migranata u Tursku, predvi?eno sporazumom, moglo bi da po?ne 4. aprila.

Najviše pridošlih od stupanja sporazuma na snagu došlo je na ostrva Kios (830) i Lezbos (698), koja su blizu turskih obala na severoistoku Egejskog mora, navodi se u saopštenju Tela za koordinaciju  migrantske politike Gr?ke (SOMP). Sa novopridošlim izbeglicama, ova zemlja od 11 miliona stanovnika sada ima više od 50.000 migranata na svojoj teritoriji, pokazuju podaci SOMP.

Nastavljen priliv “predstavlja objektivan problem i otvara pitanje namera svih u?esnika” sporazuma koji predvi?a pove?anje napora Turske za spre?avanje polazaka sa njenih obala, rekao je portparol SOMP Jorgos Kiricis.

U skladu sa novim sporazumom, koji predvi?a da se oni koji u Gr?ku do?u po?ev od nedelje 20. marta vrate u Tursku, svi migranti se odmah odvode u centre za registrovanje i identifikaciju, naveo je portparol SOMP. Ovi centri, takozvani hotspotovi, otvoreni su na pet gr?kih ostrva u Egejskom moru.

Oni koji podnesu zahtev za azil moraju da se zadrže na licu mesta dok gr?ki i evopski eksperti ?ije angažovanje predvi?eno sporazumom ne prou?e njihovu situaciju.

Tim je zna?ajnije da se smanji priliv izbeglica, jer u suprotnom postoji opasnost da ostrva budu pretrpana uprkos tome što su gr?ke vlasti od subote krenule u prebacivanje migranata koji su došli pre sporazuma. Oni se prebacuju u centre u kontinentalnom delu Gr?ke i ?eka ih ili vra?anje ukoliko se proceni da su ekonomski migranti ili premeštanje u drugu zemlju u Evropi.

Još nije jasno kako ?e se vra?ati migranti u Gr?ku. Vra?anje bi moglo po?eti tek 4. aprila, prenosi Bi-Bi-Si pozivaju?i se na evropske zvani?nike.

Prema re?ima jednog agenta evropske službe za koordinaciju granica Fronteks (Frontex) na Lezbosu, migranti ?e biti vra?ani brodom. Pritom, kako navodi izvor gr?ke vlade, ne?e biti vra?ani oni za koje se bude ?inilo da ne?e biti zašti?eni u Turskoj, poput Kurda.

 

Pomo?i Gr?koj još nema

Sporazum EU i Turske je veoma složen za sprovo?ene jer bi trebalo da poštuje propise prava na azil, odnosno pojedina?no razmatranje svakog zahteva. Mehanizam predvi?en za sprovo?enje iziskiva?e prema proceni Evropske komisije 4.000 izvršilaca, i budžet od 280. miliona evra u narednih šest meseci.

Do 21. marta ujutru nije došao niko od 2.300 obe?anih stru?njaka i policajaca koje su zemlje ?lanice obe?ale Gr?koj, isti?u u SOMP.

“Nadamo se da katoli?ki usrks ne?e predstavljati razlog za kašnjenje u njihovom dolasku jer situacija iziskuje hitan odgovor”, što su evropski partneri Gr?ke i Evropska komisija i sami priznali, istakao je portparol te organizacije Kiricis.

Prema izvoru Gr?ke vlade, prvo poja?anje iz Nema?ke do?i ?e bez odlaganja. Do sada su Pariz i Berlin ponudili do 600 policajaca i stru?njaka za azil, dok je Rumunija obe?ala 70 eksperata i dva patrolna ?amca. .

U Gr?ku je 21. marta došlo osam turskih posmatra?ka, pripadnika obalske straže, prenela je državna televizija Ert. Razmena posmatra?a je predvi?ena sporazumom u cilju boje koordinacije sprovo?enja sporazuma.

Zvani?nici Gr?ke i Turske 21. marta nastavljaju razgovore o primeni sporazuma.

Uprkos tome što je predvi?eno pojedina?no razmatranje zahteva, neke organizacije postavljaju pitanje legalnosti ovakvog pristupa. Tako francuska agencija za zaštitu izbeglica i apatrida (Ofpra) ne?e u?estvovati u mehanizmu vra?anja izbeglica u Turskoj. Kako prenosi francuski dnevnik Mond (Le Monde), ovo jedino telo koje može da odobrava status izbeglica u Francuskoj smatra da je dogovor EU i Turske u suprotnosti sa njenjim vrednostima.

Agenti Ofpra ?e ipak oti?i u Gr?ku, ali ?e njihov zadatak biti da migrantima koji su ve? u Atini, ili su blokirani na granici sa Makedonijom, predstave mogu?nost da do?u u Francusku u skladu sa ranijim sporazumom o raspodeli migranata, prema kojima Francuska treba da primi 30.000 izbeglica.

Pored agenata Ofpra, Francuska ?e poslati i 80 službenika Francuske kancelarije za imigraciju i integraciju (OFII) i prefektura.

 

Pogledajte još

CMS traži hitnu smenu vrha MUP-a Hrvatske.

Izvor: CMS05.04.2022 – Azil i integracijske politikePanel Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava odbio je zahtjev …