Početna / PRESS / DRUGI PIŠU / Od Makedonije do Austrije sa istim dokumentom

Od Makedonije do Austrije sa istim dokumentom

   izvor |Ve?er /http://www.vecer.mk// 

Skoplje, 3. februara – Izbeglice u tranzitu na Balkanskoj ruti ?e putovati sa jedinstvenom i standardizovanom dokumentom koji ?e im biti izdat na gr?ko-makedonskoj granici. Taj dokument ?e sadržati sve potrebne informacije, kao što su identitet, starost, zemlja porekla, kao i biometrijski podaci, odnosno otisci prstiju. Biometrijski podaci ?e biti potrebni za svaku izbeglicu koja želi da koristi balkanski koridor i bi?e prikupljeni na ulazu u Makedoniju, ako to nije uradila gr?ka policija i grani?ni  službenici. Za po?etak ovi standardizovani i jedinstveni dokumenti se ne?e izdavati u Gr?koj, jer gr?ka policija nije u?estvovala u ovom projektu koji su su podržali Makedonija, Srbija, Hrvatska, Slovenija i Austrija.

Policijske službe u ove ?etiri zemlje, zajedno sa pograni?nom policijom, ranije su se složile oko strategije za uspešno rešavanje izbegli?ke krize i identifikaciju i registraciju izbeglica.

Policija i stru?njaci za bezbednost otkrili da je to mogu?e samo kroz stoprocentnu registraciju, uzajamnu bazu podataka i standardizovane identifikacione dokumente.

– Sada je više nego ikada potreban zajedni?ki, koordinisan i uskla?en pristup za izbeglice na putu kroz Zapadni Balkan. To ?e standardizovati identifikaciju izbeglica i odredi?e koji su migranti ispunili standarde za tranzit ovom rutom. U tu svrhu treba uvesti standardni dokument koji ?e biti izdat od svih strana zainteresovanih duž izbegli?ke trase. Ovi podaci ?e biti sa?uvani u nacionalnim bazama podataka i bi?e dostupani za razmenu – rekao je Goran?o Savovski, direktor Biroa javne bezbednosti (PSB).

Uvo?enje jedinstvenog dokumenta je mogu?e ??r policij? država na koridoru imaju potrebnu opremu za ulazak i ?itanje podataka, bazu podatka koja se razmenjuje i odli?nu komunikaciju.

– Saradnja izme?u policijskih službi zemalja u?esnica je dobra i nastavi?e se rad na njenom daljem produbljivanju. Pravovremene razmene informacija o dešavanjima na migracijonoj ruti, i uvo?enje novih mera i postupaka u primerenom roku, predstavlja klju? za izbegavanje tenzija na grani?nim prelazima i efikasno upravljanje migracionim tokovima, kao i spre?avanje krijum?arenja migranata, zaklju?ili  su direktori policije i šefovi grani?nih službi Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije na sastanku u Skoplju.

Tako?e su se složili da se sve osobe sa falsifikovanim pasošima, lažnim izjavama iz koje zemlje dolaze bez obzira na zemlju porekla vrate u Gr?ku. To se odnosi na izbeglice iz Sirije, Iraka i Avganistana, koje trenutno mogu da koriste koridor.

– Osobama koje nemaju putne isprave, nose falsifikovane putne isprave ili daju pogrešne izjave o nacionalnosti ili identitetu ne?e biti dopušten ulazak na granici. To ?e doprineti boljoj kontroli granica i spre?avanju zloupotrebe tranzitne rute od strane migranata kojima ne treba me?unarodna zaštita i koji traže ulazak u Evropu iz drugih razloga, rekao je Savovski.

Naša država ima klju?nu ulogu u upravljanju izbegli?kom krizom usled ogromnih propusta gr?kih vlasti, koji prete da dovedu u pitanje postojanje šengenske zone. Zato ?e na južnoj granici biti raspore?ene dodatne policijske snage iz nekoliko zemalja ?lanica EU koje ?e pomagati makedonskim policijcima u patroliranju, registraciji i identifikaciji izbeglica.

Ovo je potvrdio i zamenik direktora austrijske policije, general Franc Lang, koji smatra da je neophodan zajedni?ki rad kako bi se smanjio priliv ljudi koji imaju malo ili nimalo šanse za dobijanje azila. Me?utim, on nije objasnio šta se dešava sa onim izbeglicama koje traže azil, nakon što je ispunjena kvota i da li oni ostaju u državi u kojoj su se zatekli u tom momentu.

Tako?e, nije  imao precizan odgovor šta ?e se preduzeti ako novi sistem za izdavanje dokumenata ne profunkcioniše, ali je pojasnio da ?etiri zemlje nemaju plan B za suo?avanje sa krizom ako se ponovi bezbednosni propust i propuste teroristi i džihadisti koji bi onda izvršili napad u nekoj od metropola u EU.

Pogledajte još

CMS traži hitnu smenu vrha MUP-a Hrvatske.

Izvor: CMS05.04.2022 – Azil i integracijske politikePanel Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava odbio je zahtjev …