Početna / AKTUELNO / Očajne izbeglice u Idomeniju čekaju rezultate sutrašnjeg samita EU-Turska

Očajne izbeglice u Idomeniju čekaju rezultate sutrašnjeg samita EU-Turska

  priredio: APC  |  foto: Oliver Sallet (DW)  

Idomeni, 16. marta – U Idomeniju, odakle  je u ponedeljak nekoliko stotina izbeglica i migranata zaglavljenih na gr?ko-makedonskom prelazu ilegalno ušlo u Makedoniju, oko 14.000 ljudi i dalje ?eka i nada da ?e se granice otvoriti, a oni Balkanskom rutom dokopati zapadne Evrope. Svakodnevno sa gr?kih ostrava nove izbeglice pristižu u luku Pirej. Tu je ve? na hiljade izbeglih iz Sirije, Avganistana i Iraka. Gruba procena glasi da Sirijci predstavljaju 40 odsto izbeglica, isto toliko je Avganistanaca, a preostalih 20 procenta su Ira?ani. No?u ih krijum?arske bande gumenim ?amcima prevoze na gr?ka ostrva Lezbos, Hios i Samos. Tarifa za vožnju je razli?ita. Avganistanci pla?aju 1.300 dolara po glavi, Sirijci 700.

Svi oni žele dalje i ?ekaju ishod samita Evropske unije i Turske koji je zakazan za slede?a dva dana, a gde bi trebalo da budu nastavljeni i precizirani dogovori postignuti pre deset dana sa Turskom  o zaustavljanju izbegli?kog talasa. Od tih odluka, kažu ovi nesre?ni ljudi, a prenose gr?ki mediji, zavisi šta je njima dalje ?initi.

Ali, odlu?nost i sila koja je primenjena u Makedoniji na izbeglice iz Idomenija koje su probile grani?ni prelaz i posle više?asovnog peša?enja kroz blato, iz gr?kog pograni?nog sela formirali  “živi lanac” i izlažu?i se životnoj opasnosti,uz pomo? konopca prešli nabujalu Suvu reku (utopila se jedna trudnica, njena sestra i majka)  i ušli u makedonsko selo Moin, pokazala je kako se njihove nade odbijaju od policijske i vojni?ke štitove.

Vojska ih je potrpala u kamione, policija zadržala,, a jpotom sve vratila u Gr?ku.  Ra?una se da ih je bilo oko hiljadu, mada turska agencija Anadolija navodi 2000 b, a uz njih je u gr?ku vra?eno i  tridesetak novinara, snimatelja i volontera, koji su pratili izbeglice i pomagali im da ilegalno u?u u Makedoniju,. Oni su kažnjeni su sa po 250 evra i šestomese?nom zabranom ulaska u ovu zemlju.idomeni (1)

“Apelujemo na izbeglice u Idomeniju da odustanu od upornih pokušaja da ostanu tamo, jer jednostrane odluke zemalja na balkanskoj ruti nisu donete slu?ajno i ne?e biti povu?ene. Verujemo da ne postoji šansa da ?e granice tih zemalja ponovo biti otvorene”, poru?io je izbeglicama  gr?ki premijer Aleksis Cipras i pozvao ih da krenu put prihvatnih centara.

Gr?ka vlada se ne nada da ?e granice biti otvorene. Nakon izjave nadležnog koordinatora gr?ke vlade za izbegli?ka pitanja Dimitrisa Vitsasa,kako prenosi Doj?e vele,  ve?ina izbeglica ?e dve godine ostati u Gr?koj, a neki od njih nikada ne?e oti?i. Jedina legalna mogu?nost da do?u u zapadnu Evropu i Nema?ku, bi?e program EU za relokaciju izbeglica. Prema tom programu, 160.000 izbeglica iz Gr?ke i Italije trebalo bi da bude razmešteno u 26 zemalja-?lanica Unije .(Od 66.400 izbeglica, koliko je trebalo da bude izmešteno u druge zemlje, do sada je izmešteno samo 536 ljudi.)

I Žan-Pjer Šembri, predstavnik Evropskog centra za azilnu podršku, (EASO)  koji je ju?e posetio Idomeni rekao  je da je program preseljenja jedini na?in da izbeglice do?u u Evropu.

On je naveo ” da je stav izbeglica prema zemljama u koje žele da idu promenjen. U po?etku su to bile jedna ili dve zemlje, ali o?igledno je da se  situacija na terenu promenila i premeštanje je sada jedini izlaz. Sada je važno iskoristiti ovaj trenutak i obaviti brzo   sve tehni?ke poslove oko toga.

Odgovaraju?i na strahovi nekih izbeglica da ?e preseljenjem biti odvojeni od porodice ili da ne?e biti upu?eni u zemlju u kojoj se oni, predstavnik Easo objašnjava: “Svaki slu?aj je razli?it i treba ga razmotriti na adekvatani na?in. U ovom procesu uzima u obzir bra?no stanje, jezik i druge elemente koji odre?uju u koju zemlju ?e izbeglice biti premeštene.

Istovremeno Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice Filipo Grandi je tokom prve posete Vašingtonu izjavio je da ?e zatražiti od zemalja sveta da pristanu da prime još 400.000 izbeglica iz Sirije.

„Predsedava?u sastankom u Ženevi 30. marta, na kojem ?u zatražiti od me?unarodne zajednice da prihvate deset odsto od ukupnog broja sirijskih izbeglica”, rekao je šef UNHCR-a, uz konstataciju da je re? o više od 400.000 ljudi”.

 

Pogledajte još

Izdata prva biometrijska lična karta za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 04. april 2024 god- Danas su vlasti Srbije izdale prvu …