Liste sigurnih država

Odluka o utvrdivanju liste sigurnih drzava porekla

“Službeni glasnik RS”, br. 67/2009

Na osnovu člana 2. Zakona o azilu (“Službeni glasnik RS”, broj 109/07) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08)

Vlada donosi

O D L U K U

o utvrđivanju liste sigurnih država porekla i sigurnih trećih država

1. Ovom odlukom utvrđuje se lista sigurnih država porekla i sigurnih trećih država.

Lista iz stava 1. ove tačke odštampana je uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-5055/2009
U Beogradu, 17. avgusta 2009. godine

Vlada

Prvi potpredsednik Vlade –
zamenik predsednika Vlade,
Ivica Dačić, s.r.

LISTA SIGURNIH DRŽAVA POREKLA I SIGURNIH TREĆIH DRŽAVA

Sigurne države porekla su:

1) Federalna Republika Austrija

2) Kraljevina Belgija

3) Republika Bugarska

4) Republika Kipar

5) Češka Republika

6) Kraljevina Danska

7) Republika Estonija

8) Republika Finska

9) Republika Francuska

10) Savezna Republika Nemačka

11) Republika Grčka

12) Republika Mađarska

13) Republika Irska

14) Republika Italija

15) Republika Letonija

16) Republika Litvanija

17) Veliko Vojvodstvo Luksemburg

18) Republika Malta

19) Kraljevina Holandija

20) Republika Poljska

21) Republika Portugal

22) Rumunija

23) Slovačka Republika

24) Republika Slovenija

25) Kraljevina Španija

26) Kraljevina Švedska

27) Velika Britanija

28) Republika Bosna i Hercegovina

29) Republika Hrvatska

30) Republika Makedonija

31) Republika Crna Gora

32) Kraljevina Norveška

33) Republika Island

34) Kneževina Lihtenštajn

35) Švajcarska Konfederacija

36) Kneževina Monako

37) Ruska Federacija

38) Republika Belorusija

39) Komonvelt Australija

40) Novi Zeland

41) Japan

42) Kanada

43) Sjedinjene Američke Države

44) Republika Argentina

45) Republika Paragvaj

46) Istočna Republika Urugvaj

47) Republika Čile

48) Republika Kostarika

49) Sjedinjene Meksičke Države

50) Sejšelska Ostrva

51) Republika Mauricijus

52) Republika Kenija

53) Republika Tunis

54) Republika Turska.

Sigurne treće države su:

1) Federalna Republika Austrija

2) Kraljevina Belgija

3) Republika Bugarska

4) Republika Kipar

5) Češka Republika

6) Kraljevina Danska

7) Republika Estonija

8) Republika Finska

9) Republika Francuska

10) Savezna Republika Nemačka

11) Republika Grčka

12) Republika Mađarska

13) Republika Irska

14) Republika Italija

15) Republika Letonija

16) Republika Litvanija

17) Veliko Vojvodstvo Luksemburg

18) Republika Malta

19) Kraljevina Holandija

20) Republika Poljska

21) Republika Portugal

22) Rumunija

23) Slovačka Republika

24) Republika Slovenija

25) Kraljevina Španija

26) Kraljevina Švedska

27) Velika Britanija

28) Republika Bosna i Hercegovina

29) Republika Hrvatska

30) Republika Makedonija

31) Republika Crna Gora

32) Kraljevina Norveška

33) Republika Island

34) Kneževina Lihtenštajn

35) Švajcarska Konfederacija

36) Kneževina Monako

37) Komonvelt Australija

38) Novi Zeland

39) Japan

40) Kanada

41) Sjedinjene Američke Države

42) Republika Turska.

Pogledajte još

Odluka o dopuni Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

OSNOVNI TEKST Na osnovu člana 74. stav 2. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti („Službeni …