Početna / PRESS / DRUGI PIŠU / Imigrante u Sloveniji legalno pljačka policija: U Hrvatsku ih vraća bez – novčića

Imigrante u Sloveniji legalno pljačka policija: U Hrvatsku ih vraća bez – novčića

   izvor |Novi list//www.novilist.hr//autor: Ladislav Tomi?i?  | foto: Denis Lovrovi?

1.mart -„Slovena?ka policija migrantima oduzima novac, a visina kazni zavisi od iznosa  koji je kod nekog prona?en. Ako prona?u 120 evra, kazna je 120 eura. Ako prona?u 330 evra, kazna je j 330 eura. U Hrvatsku oni tako bivaju vra?eni bez nov?i?a

Balkanska izbjegli?ka ruta sve je neprohodnija za izbeglice koje se preko Turske, Gr?ke i balkanskih zemalja žele domo?i Europske unije. Izbeglice iz Sirije i Iraka još uvek mogu putovati organizovano, od Makedonije do Austrije, ali ljudi koji se žele dokopati zapadnoeuropskih zemalja, a dolaze iz Maroka, Alžira i drugih zemalja koje nisu zahva?ene ratom, na putu prema zamišljenom boljem životu doživljavaju pravu kalvariju. U nezavidnom položaju nalaze se i izbeglice iz Afganistana, koje su do ju?e imale slobodan prolaz do jema?ke. Avganistansko ratište, naime, više se ne smatra aktivnim pa je ljudima s avganistanskim pasošem tako?e  zatvoren put na zapad.

Blokiranje puta

U odre?enom broju slu?ajeva, garancija za prolazak izjeglicama nije ni sirijski ni ira?ki pasoš, jer u zemljama koje se nalaze na takozvanoj balkanskoj ruti službene vlasti postavljaju trik pitanja i dovoljno je da se pogrešiti u jednom odgovoru da bi im put bio blokiran. Tako?e, naš list dobio je fotografije kazni koje slovena?ke vlasti napla?uju državljanima zemalja koje nisu ugrožene ratom, a koji tako?e pokušavaju migrirati. Njima u Sloveniji oduzimaju prakti?ki sav novac koji imaju, jer se smatra da su ilegalno pokušali pre?i granicu.

U parku kraj beogradskog železni?ke i autobuske stanice proveli smo dva popodneva u želji da razgovaramo s ljudima koji su iz Hrvatske vra?eni u Srbiju. Radi se uglavnom o migrantima iz Alžira i Maroka. Iako se u Beogradu nalazi prili?an broj ljudi koji su iz Hrvatske vra?eni jer ih se smatraju ekonomskim migrantima, u parku kod obe stanice, ranije glavnom mestu za okupljanje migranata, danas se mogu videti tek manje grupice od po petero, šestero putnika. Migranata u ve?em broju tamo nema, jer ih srpska policija rasteruje. Kod onih koji su se tamo zatekli, kao i kod prevodioca s arapskog Željka Cvijanovi?a koji radi za jednu od beogradskih humanitarnih organizacija, raspitali smo se o iskustvima migranata vra?enih iz Hrvatske.

– Oni u Beograd dolaze u nameri da tu provedu nekoliko dana, da bi ponovo pokušali pre?i granice. Njihova iskustva u Srbiji i Hrvatskoj nisu tako dramati?na kao ona što iz Gr?ke i Makedonije. Samo mi se jedan mladi? požalio da ga je policija u Hrvatskoj istukla, jer je pokušao krišom u?i u voz kojim Sirijci i Ira?ani putuju do Slavonskog Broda. Najgora situacija na Balkanu je u Bugarskoj, gde spavaju po šumama, u neprestanom begu pred policijom. Iz Bugarske nam je stiglo više ozle?enih migranata, a uglavnom se radi o ozledama koje su zadobili u begu, kaže prevodilacj Cvijanovi?.

Hrvatska ih vratila

Uz pomo? Cvijanovi?a razgovarali smo sa petoricom mladi?a iz Maroka i Alžira, koji su se tako?e zaputili prema Austriji i Njema?koj. U prvom pokušaju nisu uspeli prije?i srpsko-hrvatsku granicu.

– Hrvatska policija nas je vratila u Srbiju, a onda smo se provukli i vratili u Beograd. Tu ?emo se odmoriti i ponovo pokušati pre?i u Hrvatsku, rekli su nam. Na pitanje ho?e li pokušati pre?i uz pomo? krijum?ara, odgovorili su da nemaju novca i da ?e putovati sami, pod okriljem no?i.

– Ne nameravamo se vratiti tamo odakle smo krenuli. Pokušavat ?emo sve dok ne uspemo. Želimo na?i bolji život, ne želimo živeti kao psi, rekao nam je jedan Marokanac kojeg smo zatekli u beogradskom parku. U glavnom gradu Srbije na ulicama smo videli barem desetak grupa izbeglica, koje besciljno tumaraju. Mnogi od njih pokuša?e granicu pre?i ilegalno.

Ako budu uhva?eni, ?eka ih još jedna deportacija, pri ?emu ?e, akobudu uhva?eni na primer u Sloveniji, ostati bez novca koji sa sobom nose. Kao što rekosmo, naš list posedu potvrdu o oduzetim predmetima i kazni koje slovena?ka policija napla?uje onima koje uhvati na svojim granicama. Na jednoj od slovena?kih potvrda o oduzetim predmetima vidljivo je da je slovena?ka policija od migranta oduzela 330 evra. Na jednoj od kazni me?utim vidi se da je migrantu napla?ena kazna od 460 evra. Drugim re?ima, slovena?ka policija migrantima oduzima novac, a visina kazni zavisi od iznosu koji je kod nekog prona?en. Prona?u li im 120 evra, kazna ?e biti 120 evra. Prona?u li im 330 evra, kazna ?e biti 330 evra. U Hrvatsku oni tako budu vra?eni bez nov?i?a, reklo bi se – legalno oplja?kani. Hrvatskoj policiji preostaje da ih prihvati i utvrdi njihov status i pripremi se za daljnje postupanje.

Strah od ispitivanja 

Pre dva dana tako je iz Slovenije u Hrvatsku upu?en voz u kome je bilo oko stotinu osoba, od kojih pedesetak žena i dece. Po dolasku u Hrvatsku policija ih smešta u dio kampa u Slavonskom Brodu u koji nevladine organizacije nemaju pristupa. Tamo ?ekaju rešenje svog statusa. Pre dva dana u tom delu kampa nalazile su se 241 osobe.

Istovremeno, iz Srbije u Hrvatsku vozovima stiže sve manje izbeglica. Nekih dana njihov broj manji je od dnevnog ograni?enja koje je Slovenija odredila kao maksimalnu dnevnu kvotu ljudi koje ?e poipustiti da pro?u preko njene teritorije. Dnevna kvota je maksimalno 500 ljudi. Informacija o tome zašto se pušta sve manji broj izbjeglica nema, ali može se zaklju?iti da se balkanska ruta polako, ali sigurno zatvara za imigrante. Nevladine organizacije javljaju da je me?u migrantima sve rašireniji strah od ispitivanja koja se provode uz registraciju, jer ?ak i oni koji beže iz ratom zahva?ene Sirije ili iz Iraka budu vra?eni ukoliko daju samo jedan pogrešan odgovor na pitanja koja im postavlja policija. Ukoliko izbeglice, naprimer, kažu da se žele priklju?iti porodici, bivaju zaustavljeni. Kao ta?an odgovor priznaje se samo: rat, azil, Njema?ka.

 

Pogledajte još

CMS traži hitnu smenu vrha MUP-a Hrvatske.

Izvor: CMS05.04.2022 – Azil i integracijske politikePanel Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava odbio je zahtjev …