Početna / AKTUELNO / EU: Grčka ozbiljno zanemarila obavezu da kontroliše spoljnu granicu Unije

EU: Grčka ozbiljno zanemarila obavezu da kontroliše spoljnu granicu Unije

pripremio  | APC         foto |  EPA      
Brisel, 27 januar – Evropska unija je intenziviranje pritisak na Gr?ku i od nje sve glasnije traži da se zaustavi talas imigranata koji dolaze na stari kontinent.

U Gr?ku je lani u Uniju ušlo više od 800.000 izbeglica i migranata. Skoro svi su nastavili svoje putovanje na sever, pre svega u Austriju, Nema?ku i Švedsku. Uprkos hladno?i i olujnom moru u prvim nedeljama januara na ostrva Egejskog mora stiglo je10.000 ljudi.

Stru?njaci ?lanova Evropske komisije su izme?u 10 i 13 novembra, sproveli nenajavljene inspekcije poštovanja šengenskih pravila na i gr?ko-turskoj granici.Evropska unija je istragom našla velike propuste u upravljanju gr?kim granicama zbog priliva migranata.

Komesar za unutrašnje poslove i imigraciju Evropske komisije Dimitris Avramopulos izjavio je da izveštaj  Evropske komisije koji je danas objavljen, pokazuje “da je bilo ozbiljnih nedostataka u upravljanju spoljnom granicom (šengenske zone) u Gr?koj”.

Ako Evropska komisija utvrdi da je Gr?ka pokazala ozbiljne propuste u kontroli spoljne granice Šengena, neke ?lanice EU mogu da produže oštrije grani?ne kontrole na dve godine. Evropska komisija je zaklju?ila da je Gr?ka “ozbiljno zanemarila” svoje obaveze da kontroliše granice i da je imala propuste u registraciji, proveri i uzimanju otisaka migrantima.

Ako ?lanice Šengena usvoje izveštaj, Gr?koj ?e biti dat rok od tri meseca da poboljša situaciju, a u suprotnom EU može da preporu?i drugim zemljama da privremeno zatvore svoje granice s Gr?kom, navodi BBC.

Pod pritiskom masovnog priliva migranata u Evropsku uniju dosad je šest zemalja uvelo privremene grani?ne kontrole. Grani?na kontrola na unutrašnjim šengenskim granicama može se privremeno uvesti u slu?aju bezbedonosnih pretnji i zbog vanrednih doga?aja, a može potrajati do tri meseca, s mogu?noš?u produženja na još tri meseca.

Ministri unutrašrnjih poslova EU pozvali su u ponedjeljak Evropsku komisiju da pripremi pravnu i politi?ku podlogu za mogu?e uspostavljanje grani?nih kontrola unutar šengenskog prostora i do dve godine, za razliku od uobi?ajnih šest meseci.

Rije? je o ?lanu 26. Zakona o šengenskim granicama, koji još nikad nije i da bi se on aktivirao najprije Komisija mora dati ocenu zemlje ?lanice s problemati?nom spoljnom granicom i preporu?iti joj mere koje treba da preduzme. Tada zemlja ?lanica ima tri meseca za realizuje prepreke , a u suprotnom se može aktivirati ?lan26.

 

Evropska komisija je u ponedeljak saopštila je da nema planova za “isklju?enje Gr?ke iz Šengena” ,ali  u Makedoniju je, ipak, upu?en tim stru?njaka koji s vlastima u Skoplju treba da utvrde kako EU u ljudstvu i opremi treba da pomogne da se, s gr?ke i makedonske strane granice, zavede snažnija provera prolaska izbeglica i migranata.

Zvani?nici Evropske komisije su naveli da ?e u tom cilju u Makedoniju, ali i u Srbiju biti upu?eni stru?njaci Evropske komisije i agencije za nadzor spoljnih granica Fronteks, o ?ijem bitnom ja?anju u ljudstvu i znatno ve?im ovlaš?enjima u Amsterdamu su raspravljaju ministri unutrašnjih poslova EU.

Portparolka Komisije Nataša Berto je potvrdila u ponedeljak da je predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker odgovorio na pismo slovena?kog premijera Mire Cerara koji je predo?io neophodnodt da se prakti?no zatvori makedonska granica s Gr?kom sve dok gr?ka, spoljna granica Unije s Turskom ne bude potpuno zašti?ena.

Nema?ki ministar unutrašnjih poslova Tomas de Mezijer u ponedeljak je na zasedanju u Amsterdamu stavio do znanja da ?e “pritisak na Gr?ku biti vršen sve dok ona ne bude ispunila svoje dužnosti”.

“Vide?emo kakvi ?e rezultati biti idu?ih nedelja, želimo da o?uvamo Šengen, ho?emo zajedni?ka evropska rešenja, ali je vremenska stiska velika”, upozorio je De Mezijer, a austrijska ministarka unutrašnjih poslova Johana Mikl-Lajtner je rekla nema?kom listu Velt am Zontag da “ako vlada u Atini kona?no na u?ini mnogo više da zaštiti spoljne granice, onda moramo raspravljati o suspendovanju Gr?ke iz šengenskog prostora”.

“Napravljen je pravi mit da gr?ko-turska granica ne može biti stavljena pod puni nadzor”, dodala je austrijska ministarka, primetivši da je gr?ka mornarica jedna od najmo?nijih u Evropi i da, uz civilni nadzor, može biti iskoriš?ena za proveru i popis migranata.

Preko Gr?ke je u Evropu prošlo 880.000 imigranata, a “Zapadni Balkan je i dalje direktno nezapam?eno ugrožen brojem migranata koji najpre ulaze u Gr?ku i potom tuda nastavljaju ka severu”, navodi Fronteks.

 

Pogledajte još

Trilaterala u Budimpešti o migrantima

Izvor: RTS Budimpešta, 03.10.2022– Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, kao …