Početna / w-O nama / Aktivnosti i rezultati Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila
10 god|10 years

Aktivnosti i rezultati Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila

CENTAR ZA ZAŠTITU I POMOĆ TRAŽIOCIMA AZILA (APC/CZA) je osnovan 2007. godine i od samog početka azilnog sistema u Srbiji 2008. godine pruža pravnu i psihosocijalnu pomoć tražiocima azila, licima koja su dobila azil i zaštitu u Republici Srbiji. Značaj APC/CZA u pružanju zaštite tražiocima azila je prepoznat u Strategiji Vlade Republike Srbije za upravljanje migracijama ("Sl. Glasnik RS", br. 59/2009.) koji posebno naglašava poziciju u sistemu azila i ulogu APC/CZA kao pružaoca pravne i druge zaštite tražiocima azila.

APC/CZA je jedinstven po svom svakodnevnom terenskom radu i tome što pruža sveobuhvatnu podršku tražiocima azila i deluje kroz timove pravnika, pedagoga, psihologa i prevodilaca, a za potrebe istraživanja, zagovaranja i upoređivanja azilne prakse u zemlji i svetu, u timu angažuje politikologe i istraživače.

Aktivnosti APC/CZA se ogledaju i kroz snažno prisustvo i angažman na lokalu u cilju uspostavljanja dijaloga između migranata i lokalnih građana, a pre svega kroz organizovanje javnih manifestacija, izložbi, okruglih stolova i drugih događaja u lokalnim sredinama gde se nalaze tražioci azila i saradnju sa lokalnim samoupravama, organizacijama, ustanovama, školama, kulturnim centrima.

Osim toga, APC/CZA aktivno radi i na polju istraživanja i javnog zagovaranja kako bi se pitanja i problemi azila i izbeglištva približili užoj i široj javnosti, a predrasude i ksenofobija što više umanjili.

APC/CZA pomaže licima koja su dobila azil u oblasti integracije, pribavljanja dokumenata, učenja jezika i ostvarivanja drugih zakonom garantovanih prava.

APC/CZA asistira državnim organima i institucijama u pogledu prevodilačke pomoći, stručnih saveta, humanitarne pomoći i tehničke pomoći kada je ona potrebna.

Aktivnosti APC/CZA:

 • Pravna pomoć podrazumeva zastupanje tražilaca azila u svim fazama azilne i svih drugih upravnih i sudskih (upravnih, prekršajnih, ustavnih, krivičnih i dr.) procedura i pred svim drugim instancama u Srbiji, pomažući im uz to i u rešavanju tekućih, svakodnevnih i drugih problema sa kojima se tražioci azila susreću. Pravna pomoć podrazumeva i zastupanje i pravnu pomoć ljudima koji su dobili azil u Srbiji (izbegličku ili subsidijarnu zaštitu) u svim vrstama postupaka od registrovanja, pribavljanja dokumenata i isprava, do ostvarivanja zdravstvene zaštite, socijalne pomoći, prava na rad i drugo.

 • Psihološka pomoć – realizuje se kroz grupna i individualna savetovanja sa ciljem sprečavanja i otklanjanja psihičkih teškoća sa kojima se tražioci azila suočavaju, osnaživanje i pomoć u razumevanju specifičnog konteksta u kojem se tražioci azila nalaze.

 • Pedagoška pomoć – ostvaruje se kroz individualne i grupne razgovore sa ciljem da tražioci azila prepoznaju probleme koje imaju i suoče se sa njima, ali i pronađu moguće načine za njihovo prevazilaženje. Pri tome se posebna pažnja obraća kako na individualne, tako i na grupne karakteristike tražilaca azila i specifičan i osetljiv položaj u kojem se nalaze.

 • Rad sa maloletnicima i maloletnicima bez pratnje

   -       Rad sa maloletnicima realizuje se kroz radioničarski oblik rada kojim se podstiče kreativno izražavanje, integracija sa decom iz lokalne sredine, razvija se kapacitet za učešće u struktuiranim grupnim aktivnostima, razvija tolerancija i podiže samopouzdanje kod dece.

  -      Rad sa maloletnim tražiocima azila bez pratnje smeštenim u Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd (ZVDO) realizuje se kroz pružanje sveobuhvatne pravne i psihosocijalne zaštite, a sa ciljem omogućavanja poštovanja zagarantovanih prava i delovanja u najboljem interesu deteta. Imajući u vidu zajednički cilj zaštite prava maloletnih tražilaca azila bez pratnje, APC/CZA intenzivno sarađuje sa ZVDO-m i centrima za socijalni rad kao relevantnim i nadležnim institucijama.

 • Radionice – radionice osnaživanja, kreativne, kulturološke i zdravstvene radionice sa specifičnim fokusom na mlade, žene i decu kao posebno osetljive grupe tražilaca azila.

 • Iniciranje uključivanja dece tražilaca azila u obrazovni sistem, uz realizovanje pripremnih i radionica srpskog jezika, kao i povećanje kapaciteta relevantnih lokalnih i centralnih aktera koji su uključeni u obrazovanje dece tražilaca azila.

 • Aktivnosti u lokalnim sredinama (Bogovađa i Lajkovac, Banja Koviljača i Loznica, Sjenica, Tutin, Beograd i Krnjača) koje se realizuju kroz zajedničke radionice lokalne i azilne dece, predavanja i radionice u lokalnim školama, izložbe radova azilanata, održavanje koncerata, uličnih manifestacija i sajmova, fudbalskih utakmica između lokalnog stanovništva i tražilaca azila, održavanje integrativnog omladinskog kampa za azilante i mlade iz loklalnih sredina, kroz promociju običaja iz zemalja porekla tražilaca azila (tradicionalna kuhinja, crtanje kanom, pravljenje zmajeva, pravljenje afričkih frizura, itd.), a sve sa ciljem uspostavljanja interkulturnog dijaloga i izgradnje poverenja i razumevanja u lokalnoj zajednici između lokalnog stanovništva i tražilaca azila.

 • Sakupljanje i objavljivanje Azilnih priča – autentičnih priča tražilaca azila o razlozima za napuštanje zemalja, putu i očekivanjima koja imaju od budućnosti.

 • Asistiranje tražiocima azila prilikom odlazaka kod lekara, osiguravanje poštovanja prava na besplatnu primarnu zdravstvenu zaštitu i obezbeđivanje usluga prevodilaca u slučajevima kada su one potrebne.

 • Istraživanje zemalja porekla tražilaca azila i kreiranje Azilne bibilioteke koja je dostupna preko interneta i predstavlja obiman izvor informacija kako za mlade i radoznale tako i za stručnjake centara za socijalni rad, policije, Komesarijata za izbeglice i migracije i drugih u cilju razumevanja konteksta iz kojeg tražioci azila dolaze i što boljeg realizovanja njihovih konrketnih aktivnosti u azilnom sistemu.

 • Aktivnost u Subotici i u drugim pograničnim mestima na severnim granicama sa Mađarskom ogleda se u svakodnevnim posetama naseljima u kojima borave migranti, pribavljanju odeće, obuće i hrane, kao i njihovom informisanju o pravima i obavezama koje imaju u zavisnosti od konkretnog položaja u kojem se nalaze, pružanje informacija o azilnom sistemu u Srbiji i pravno zastupanje ukoliko neko od njih izrazi nameru da traži azil u Srbiji.
 • Obuke i treninzi predstavnika državnih i drugih organa i institucija u zemlji i inostranstvu kojima se kroz stručno usavršavanje u pogledu poznavanja azilnog prava, ljudskih prava i međunarodnih instrumenata koji se tiču izbeglica i azila omogućava podizanje kapaciteta relevantnih aktera u azilnom sistemu, a time unapređuje zaštita i poštovanje osnovnih ljudskih prava samih tražilaca azila.

 • Regionalna saradnja, razmena iskustava i prakse gde se kroz zajedničke projekte i aktivnosti omogućava upoznavanje sa problemima drugih azilnih sistema, od kojih su mnogi već prisutni ili će tek biti prisutni u narednom periodu i u našem azilnom sistemu, kao i primerima dobre prakse koji mogu da budu od pomoći u njihovom prevazilaženju.

 • Domaće i internacionalne studentske prakse kroz prakse domaćih i stranih studenata prava, političkih nauka, sociologije, psihologije sa ciljem da se pomogne i utiče na izgradnju novih mladih kadrova koji će u budućnosti imati aktivnu ulogu u azilnom sistemu.

 • Javno zastupanje i kampanje u javnosti sa ciljem poboljšanja položaja tražilaca azila, ali i unapređenja stavova lokalnog stanovništva prema migrantima, suzbijanja predrasuda i ksenofobije i aktivan rad na jačanju koncepta i sistema azila u Srbiji.                                                                                                                                                            
 • Pomoć u integraciji u lokalnu sredinu i društvo Pruža se kroz pravne, psihološke, socijalne i druge asistencije licima koja su dobila status u Srbiji (izbeglice ili subisidijarno zaštićrni) ili su regulisala na drugi način svoj trenutni položaj u Srbiji kao tražioci azila, kroz čitav niz povezanih aktivnosti i planiranja programa integracije za svaku konkretnu osobu. Između ostalog asistencije se ogledaju u prikupljanju dokumentacije, dobijanju dozvola i dokumenata, pronalaženju smeštaja, ostvarivanja prava na rad, podnošenja različitih prijava institucijama, pomoći u pronalaženju zaposlenja, prevazilaženju kulturoloških, običajnih i drugih razlika, navikavanju i osposobljavanju na život u Srbiji, uključivanju u lokalnu sredinu i društvene tokove, uključivanju u sistem obrazovanja, doškolovavanje, pomoć u učenju jezika, pomoć u nostrifikaciji diploma i drugo.                                             
 • Rad na uspostavljanju i širenju interakcije i komunikacije mladih azilanata/izbeglica i lokalnih mladih Ostvaruje se kroz APC/CZA razvijene volonterske mreže širom zemlje i kroz APC/CZA programe studentskih praksi i volonterskih praksi, kao i kroz kontinuiran rad lokalnih APC/CZA kancelarija sa mladima azilantima i mladima lokalnim građanima na organizovanju druženja, humanitarnih aktivnosti, kroz terenski rad i rad zagovaranja u loklanim sredinama, kroz debate, konferencije, diskusije i panele,zajedničke interakcijske događaje u lokalnim sredinama poput vašara, izložbi, manifestacija, kampanja, različitih drugih događaja, a u cilju jačanja kontakata i osnaživanja mladih da stupe i održe komunikaciju i interakciju kao i da izgrade mehanizme da uticu na loklane sredine u kojima se nalaze, da omoguće da se njihov glas čuje u lokalnim sredinama i društvu, da se bore protiv predrasuda, stigme i diskriminacije.

                      10 god

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je osnovan pre deset godina, 05. decembra 2007. godine kao prva i jedina specijalizovana, profesionalna i stručna organizacija koja se bavi zaštitom azilanata i pružanjem pravne, psihološke, socijalne i interacijske pomoći tražiocima azila u Srbiji, što je ostao do danas.
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) danas deluje u svim mestima gde se nalaze azilanti i migranti širom Srbije, a imamo regionalne kancelarije u Beogradu, Preševu i Subotici.
U trenutku osnivanja APC/CZA, sistem azila u Srbiji još nije postojao niti funkcionisao, a njegov početak je označila primena Zakona o azilu 01. aprila 2008 godine.
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je predviđen Strategijom Vlade Republike Srbije za upravljanje migracijama (Službeni glasnik br. 59/2009) kao organizacija koja se bavi pravnom i drugom zaštitom tražilaca azila i izbeglica u Srbiji.
Na ovaj način, ogranizacija je dobila svoje institucionalno mesto u sistemu azila i upravljanja migracijama u Srbiji.
Zbog svoje uloge u izgradnji sistema i instituta azila kao i u izgradnji postojeće pozitivne prakse u Srbiji, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je 2011. godine postao član panevropske associjacije organizacija koja se bave zaštitom tražilaca azila i izbeglica - Evropskog saveta za izbegle i prognane (European Council for Refugees and Exiles), a od 2016. i član Savetodavnog foruma Kancelarije za azil i podršku Evropske Unije (EASO – European asylum support office). Na ovaj način dometi organizacije sežu daleko izvan lokalnog i regionalnog nivoa, sve do delovanja na nivou Evrope i šire.
Od osnivanja do danas, pravnici, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici i prevodioci iz APC/CZA, su bili među izbeglicama i migrantima i u prvim centrima za azil, a potom od otvaranja balkanske rute u svim prihvatnim i tranzitnim centrima, parkovima, autobusima, železničkim stanicama, u improvizovanim skloništima pod otvorenim nebom na granici, u predgrađima, na ulici, u šumama, zavodima za mlade. Spajali smo porodice, otkrivali krijumčarenu i pronalazili izgubljenu decu, štitili od diskriminacije i nasilja, prijavljivali zloupotrebe. Uz pomoć centara za socijalni rad smeštali smo decu u hraniteljske porodice, vodili na porođaje, obezbeđivali prve rodne listove za bebe izbeglice rođene u Srbiji, spajali decu sa njihovim porodicama...
Pomagali smo svuda gde smo mogli. Uradili smo jednu od prvih mobilnih aplikacija u Evropi – Asylum in Serbia, sa svim osnovnim informacijama i mehanizmom prijavljivanja zloupotreba koje su potrebne migrantima koji su samo u prolazu kroz Srbiju ili ovde ostaju duže.
Obezbedili smo prve azile, izbegličke i subsidijarne zaštite u Srbiji od 2009 godine na dalje. Srbija nije dodelila veliki broj azila ali od 107 dodeljenih azila gotovo polovina je dodeljena uz pravnu asistenciju APC/CZA.
Uz neumornu pravnu asistenciju i tumačenje propisa omogućili smo zdravstvenu zaštitu (primarnu, sekundarnu i tercijarnu zaštitu) tražiocima azila jednaku onoj koju imaju srpski građani.
APC/CZA je u saradnji sa lokalnom sredinom u Bogovadji i Lajkovcu prvi, već 2012. godine, krenuo u uključivanje dece azilanata u obrazovni sistem Srbije i uključio prvu decu azilante u osnovno i srednje obrazovanje u Srbiji. Nastavio je to da radi i do danas, a zahvaljujući našem angažmanu deca u Beogradu, Krnjači, Sjenici i Tutinu koji tamo pohadjaju osnovnu školu imaju celodnevnu nastavu i odlični su đaci i vrlo zadovoljna deca.
Prvi smo u Srbiji započeli integraciju izbeglica i lica koja su dobila azil u Srbiji, tako što smo jednom broju njih pomogli da pronađu posao, smeštaj, pribave dokumenta, lakše prevaziđu i psihološke probleme i probleme adaptacije na novu sredinu, propise, mentalilet i kuluturu.
Uspeli smo da nostrifikujemo prvu stranu diplomu za lice koje je dobilo azil u našoj zemlji.
Obezbedili smo prve radne dozvole za više od 40 azilanta i lica koja si dobila azil i uspostavili pravnu praksu kojom se ovim ljudima omogućava pravo na rad.
Kroz sudske postupke izborili smo se za zabranu proterivanja izbeglica i tražilaca azila iz Srbije.
Vodili smo i sporove pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu da bismo zaštitili ljude od ilegalnih deportacija iz Madjarske i Srbije i uspeli da omogućimo fer i pravičan postupak pred nadležnim institucijama.
Za ovih deset godina smo pravno informisali više od 220 000 migranata, trazilaca azila i izbeglih lica, o njihovim pravima i obavezama u zemlji u kojoj se nalaze.
Pravno smo savetovali vise od 23 600 trazilaca azila i zastupali u azilnim i drugim postupcima kao i pred Prekršajnim, Upravnim, Ustavnim sudovima i drugim instancama.
Naši psiholozi su savetovali i psihološki i osnaživali više od 7000 trazilaca azila I izbeglih lica kojima je bila neophodna pomoć
Kroz socijane asistencije, radionice, socijalnu pomoć, savetovali smo više od 3900 tražilaca azila.

Održali smo više od 937 različitih radionica (kulturoloških, kreativnih, osnažujućih, zdravstvenih, jezičkih, pripremnih za školu, integracijskih, psiholoških) na kojima je učestvovalo više od 4000 tražilaca azila.
Prešli smo više od 400 000 kilometara puteva po zemlji sa našim mobilnim timovima po Srbiji.
Naše webstranice je posetilo više od 180 000 različitih ljudi samo u ovoj godini.
Samo u 2015 godini, Centar je pravno informisao više od 110 000 izbeglih lica, o toga više od 31 000 dece i više od 30 000 žena.
APC/CZA je obučio i istrenirao za rad sa decom i ugroženim grupama više od 100 praktikanata I mladih profesionalaca iz zemlje I inostranstva.
APC/CZA je prvi i jedini akreditovao programe obuke za socijalne radnike u sistemu socijalne zaštite kao i akreditovan program obuke za stručno osoblje u sistemu obrazovanja, u oblasti rada sa migrantima/azilantima/izbeglicama, sa posebnim akcentom na maloletnike.
Izgradili smo volontersku mrežu širom Srbije sa preko 170 volontera.
Danas u Srbiji nema ni jedne organizacije koja radi sa izbeglicama u Srbiji da neko od njenih službenika nije prošao trening, obuku, stručno usavršavanje ili imao posao u Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Posebno smo ponosni na naš rad koji je vezan za informisanje lokalne zajednice o izbeglicama i migrantima - ljudima koji su pobegli od rata, progona, siromaštva, koji dolaze iz druge kulture i nalaze se u njihovoj sredini, ali istovremeno i migranate informisali o kulturi, običajima i pravilima sredine u kojoj se nalaze...
Sve ovo što smo uradili i naravno što je uradila i radi država i njene institucije na kojima je glavni teret i dužnost upravljanja i brige o migracijama, nije dovoljno da bi se moglo reći da je situacija sa izbeglicama u Srbiji dobra.
Trenutno u Srbiji ima daleko više od 5000 migranata od kojih je do 4000 smešteno u centrima za prihvat dok se ostali nalaze na otvorenom, u šumama, predgrađima, napuštenim objektima ili u alternativnom smeštaju. Balkanska ruta je formalno zatvorena, ali desetine ljudi i dalje svakog dana ulaze u zemlju iz Bugarske i Makedonije, dok se u Vojvodini najveći broj nagomilava u blizini granica sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom.
Ilegalne deportacije ljudi iz Hrvatske, Madjarske i Rumunije u Srbiju su kontinuirana i nezakonita praksa, a ljudi se u Srbiju ilegalno guraju čak i onda kada nisu prethodno boravili, niti su prošli kroz Srbiju.
To bi Srbiju faktički moglo dovesti u poziciju tampon zone migracije i novog hotspota na putu migracije, sa dalekosežnim posledicama u budućnosti.
Sve duže zadržavanje ovih ljudi u Srbiji i njihov sve teži prelazak u zemlje EU, koje su njihov cilj, zahteva i promenu pristupa ovom problemu.
Migranti trenutno imaju otežan pristup smeštaju i proceduri azila, registraciji, krše se i osnovna prava azilanata na fer i brz postupak, na besplatnu pravnu pomoć, slobodu kretanja, što sve više ove ljude izlaže zloupotrebama i nasilju, stvara predrasude i sprečava integraciju i interakciju sa lokalnom sredinom, podstiče krijumčarenje i kriminal.
Ove okolnosti zahtevaju od naše organizacije još veći angažman u informisanju migranata i pružanju pravne zaštite tražiocima azila i izbeglicama u postupcima pred svim institicijama, organima i sudovima Republike, kao i praćenju primene propisa i ponašanja na terenu kroz process monitoringa granica i zloupotreba.
Pri tome je jako važno da naša organizacija zadrži nezavisnost u radu, profesionalan i objektivan pristup problemima i da nastavi sardnju sa medijima i objektivno informiše građane i javnost i bori se protiv predrasuda i dezinformacija.
APC/CZA će nastaviti da obučava i obezbeđuje stručnu praksu za mlade profesionalce, akreditovane programe obuke za drzavne službenike i da radi intenzivno u lokalnim sredinama .
APC/CZA će nastaviti svoj angažman u oblasti integracije onih koji su dobili azil kao i u pružanju podrske samom sistemu i unapredjivanju postojećih praksi, a saradnja u regionu i sa srordnim organizacijama na evropskom nivou takođe će biti prioritet u borbi protiv predrasuda, podizanju svesti građana o ovom problemu, izgradnji solidarnosti i stalnih mreža prekogranične saradnje između organizacija u Evropi.

                       10 years

 

CENTAR ZA ZAŠTITU I POMOĆ TRAŽIOCIMA AZILA (APC/CZA) je osnovan 2007. godine i od samog početka azilnog sistema u Srbiji 2008. godine pruža pravnu i psihosocijalnu pomoć tražiocima azila, licima koja su dobila azil i zaštitu u Republici Srbiji. Značaj APC/CZA u pružanju zaštite tražiocima azila je prepoznat u Strategiji Vlade Republike Srbije za upravljanje migracijama (“Sl. Glasnik RS”, br. 59/2009.) koji posebno naglašava poziciju u sistemu azila i ulogu APC/CZA kao pružaoca pravne i druge zaštite tražiocima azila.

APC/CZA je jedinstven po svom svakodnevnom terenskom radu i tome što pruža sveobuhvatnu podršku tražiocima azila i deluje kroz timove pravnika, pedagoga, psihologa i prevodilaca, a za potrebe istraživanja, zagovaranja i upoređivanja azilne prakse u zemlji i svetu, u timu angažuje politikologe i istraživače.

Aktivnosti APC/CZA se ogledaju i kroz snažno prisustvo i angažman na lokalu u cilju uspostavljanja dijaloga između migranata i lokalnih građana, a pre svega kroz organizovanje javnih manifestacija, izložbi, okruglih stolova i drugih događaja u lokalnim sredinama gde se nalaze tražioci azila i saradnju sa lokalnim samoupravama, organizacijama, ustanovama, školama, kulturnim centrima.

Osim toga, APC/CZA aktivno radi i na polju istraživanja i javnog zagovaranja kako bi se pitanja i problemi azila i izbeglištva približili užoj i široj javnosti, a predrasude i ksenofobija što više umanjili.

APC/CZA pomaže licima koja su dobila azil u oblasti integracije, pribavljanja dokumenata, učenja jezika i ostvarivanja drugih zakonom garantovanih prava.

APC/CZA asistira državnim organima i institucijama u pogledu prevodilačke pomoći, stručnih saveta, humanitarne pomoći i tehničke pomoći kada je ona potrebna.

Aktivnosti APC/CZA:

 • Pravna pomoć podrazumeva zastupanje tražilaca azila u svim fazama azilne i svih drugih upravnih i sudskih (upravnih, prekršajnih, ustavnih, krivičnih i dr.) procedura i pred svim drugim instancama u Srbiji, pomažući im uz to i u rešavanju tekućih, svakodnevnih i drugih problema sa kojima se tražioci azila susreću. Pravna pomoć podrazumeva i zastupanje i pravnu pomoć ljudima koji su dobili azil u Srbiji (izbegličku ili subsidijarnu zaštitu) u svim vrstama postupaka od registrovanja, pribavljanja dokumenata i isprava, do ostvarivanja zdravstvene zaštite, socijalne pomoći, prava na rad i drugo.
 • Psihološka pomoć – realizuje se kroz grupna i individualna savetovanja sa ciljem sprečavanja i otklanjanja psihičkih teškoća sa kojima se tražioci azila suočavaju, osnaživanje i pomoć u razumevanju specifičnog konteksta u kojem se tražioci azila nalaze.
 • Pedagoška pomoć – ostvaruje se kroz individualne i grupne razgovore sa ciljem da tražioci azila prepoznaju probleme koje imaju i suoče se sa njima, ali i pronađu moguće načine za njihovo prevazilaženje. Pri tome se posebna pažnja obraća kako na individualne, tako i na grupne karakteristike tražilaca azila i specifičan i osetljiv položaj u kojem se nalaze.
 • Rad sa maloletnicima i maloletnicima bez pratnje

   –       Rad sa maloletnicima realizuje se kroz radioničarski oblik rada kojim se podstiče kreativno izražavanje, integracija sa decom iz lokalne sredine, razvija se kapacitet za učešće u struktuiranim grupnim aktivnostima, razvija tolerancija i podiže samopouzdanje kod dece.

  –      Rad sa maloletnim tražiocima azila bez pratnje smeštenim u Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd (ZVDO) realizuje se kroz pružanje sveobuhvatne pravne i psihosocijalne zaštite, a sa ciljem omogućavanja poštovanja zagarantovanih prava i delovanja u najboljem interesu deteta. Imajući u vidu zajednički cilj zaštite prava maloletnih tražilaca azila bez pratnje, APC/CZA intenzivno sarađuje sa ZVDO-m i centrima za socijalni rad kao relevantnim i nadležnim institucijama.

 • Radionice – radionice osnaživanja, kreativne, kulturološke i zdravstvene radionice sa specifičnim fokusom na mlade, žene i decu kao posebno osetljive grupe tražilaca azila.
 • Iniciranje uključivanja dece tražilaca azila u obrazovni sistem, uz realizovanje pripremnih i radionica srpskog jezika, kao i povećanje kapaciteta relevantnih lokalnih i centralnih aktera koji su uključeni u obrazovanje dece tražilaca azila.
 • Aktivnosti u lokalnim sredinama (Bogovađa i Lajkovac, Banja Koviljača i Loznica, Sjenica, Tutin, Beograd i Krnjača) koje se realizuju kroz zajedničke radionice lokalne i azilne dece, predavanja i radionice u lokalnim školama, izložbe radova azilanata, održavanje koncerata, uličnih manifestacija i sajmova, fudbalskih utakmica između lokalnog stanovništva i tražilaca azila, održavanje integrativnog omladinskog kampa za azilante i mlade iz loklalnih sredina, kroz promociju običaja iz zemalja porekla tražilaca azila (tradicionalna kuhinja, crtanje kanom, pravljenje zmajeva, pravljenje afričkih frizura, itd.), a sve sa ciljem uspostavljanja interkulturnog dijaloga i izgradnje poverenja i razumevanja u lokalnoj zajednici između lokalnog stanovništva i tražilaca azila.
 • Sakupljanje i objavljivanje Azilnih priča – autentičnih priča tražilaca azila o razlozima za napuštanje zemalja, putu i očekivanjima koja imaju od budućnosti.
 • Asistiranje tražiocima azila prilikom odlazaka kod lekara, osiguravanje poštovanja prava na besplatnu primarnu zdravstvenu zaštitu i obezbeđivanje usluga prevodilaca u slučajevima kada su one potrebne.

 • Istraživanje zemalja porekla tražilaca azila i kreiranje Azilne bibilioteke koja je dostupna preko interneta i predstavlja obiman izvor informacija kako za mlade i radoznale tako i za stručnjake centara za socijalni rad, policije, Komesarijata za izbeglice i migracije i drugih u cilju razumevanja konteksta iz kojeg tražioci azila dolaze i što boljeg realizovanja njihovih konrketnih aktivnosti u azilnom sistemu.
 • Aktivnost u Subotici i u drugim pograničnim mestima na severnim granicama sa Mađarskom ogleda se u svakodnevnim posetama naseljima u kojima borave migranti, pribavljanju odeće, obuće i hrane, kao i njihovom informisanju o pravima i obavezama koje imaju u zavisnosti od konkretnog položaja u kojem se nalaze, pružanje informacija o azilnom sistemu u Srbiji i pravno zastupanje ukoliko neko od njih izrazi nameru da traži azil u Srbiji.
 • Obuke i treninzi predstavnika državnih i drugih organa i institucija u zemlji i inostranstvu kojima se kroz stručno usavršavanje u pogledu poznavanja azilnog prava, ljudskih prava i međunarodnih instrumenata koji se tiču izbeglica i azila omogućava podizanje kapaciteta relevantnih aktera u azilnom sistemu, a time unapređuje zaštita i poštovanje osnovnih ljudskih prava samih tražilaca azila.
 • Regionalna saradnja, razmena iskustava i prakse gde se kroz zajedničke projekte i aktivnosti omogućava upoznavanje sa problemima drugih azilnih sistema, od kojih su mnogi već prisutni ili će tek biti prisutni u narednom periodu i u našem azilnom sistemu, kao i primerima dobre prakse koji mogu da budu od pomoći u njihovom prevazilaženju.
 • Domaće i internacionalne studentske prakse kroz prakse domaćih i stranih studenata prava, političkih nauka, sociologije, psihologije sa ciljem da se pomogne i utiče na izgradnju novih mladih kadrova koji će u budućnosti imati aktivnu ulogu u azilnom sistemu.
 • Javno zastupanje i kampanje u javnosti sa ciljem poboljšanja položaja tražilaca azila, ali i unapređenja stavova lokalnog stanovništva prema migrantima, suzbijanja predrasuda i ksenofobije i aktivan rad na jačanju koncepta i sistema azila u Srbiji.                                                                                                                                                            
 • Pomoć u integraciji u lokalnu sredinu i društvo Pruža se kroz pravne, psihološke, socijalne i druge asistencije licima koja su dobila status u Srbiji (izbeglice ili subisidijarno zaštićrni) ili su regulisala na drugi način svoj trenutni položaj u Srbiji kao tražioci azila, kroz čitav niz povezanih aktivnosti i planiranja programa integracije za svaku konkretnu osobu. Između ostalog asistencije se ogledaju u prikupljanju dokumentacije, dobijanju dozvola i dokumenata, pronalaženju smeštaja, ostvarivanja prava na rad, podnošenja različitih prijava institucijama, pomoći u pronalaženju zaposlenja, prevazilaženju kulturoloških, običajnih i drugih razlika, navikavanju i osposobljavanju na život u Srbiji, uključivanju u lokalnu sredinu i društvene tokove, uključivanju u sistem obrazovanja, doškolovavanje, pomoć u učenju jezika, pomoć u nostrifikaciji diploma i drugo.                                             
 • Rad na uspostavljanju i širenju interakcije i komunikacije mladih azilanata/izbeglica i lokalnih mladih Ostvaruje se kroz APC/CZA razvijene volonterske mreže širom zemlje i kroz APC/CZA programe studentskih praksi i volonterskih praksi, kao i kroz kontinuiran rad lokalnih APC/CZA kancelarija sa mladima azilantima i mladima lokalnim građanima na organizovanju druženja, humanitarnih aktivnosti, kroz terenski rad i rad zagovaranja u loklanim sredinama, kroz debate, konferencije, diskusije i panele,zajedničke interakcijske događaje u lokalnim sredinama poput vašara, izložbi, manifestacija, kampanja, različitih drugih događaja, a u cilju jačanja kontakata i osnaživanja mladih da stupe i održe komunikaciju i interakciju kao i da izgrade mehanizme da uticu na loklane sredine u kojima se nalaze, da omoguće da se njihov glas čuje u lokalnim sredinama i društvu, da se bore protiv predrasuda, stigme i diskriminacije.

                      10 god

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je osnovan pre deset godina, 05. decembra 2007. godine kao prva i jedina specijalizovana, profesionalna i stručna organizacija koja se bavi zaštitom azilanata i pružanjem pravne, psihološke, socijalne i interacijske pomoći tražiocima azila u Srbiji, što je ostao do danas.
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) danas deluje u svim mestima gde se nalaze azilanti i migranti širom Srbije, a imamo regionalne kancelarije u Beogradu, Preševu i Subotici.
U trenutku osnivanja APC/CZA, sistem azila u Srbiji još nije postojao niti funkcionisao, a njegov početak je označila primena Zakona o azilu 01. aprila 2008 godine.
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je predviđen Strategijom Vlade Republike Srbije za upravljanje migracijama (Službeni glasnik br. 59/2009) kao organizacija koja se bavi pravnom i drugom zaštitom tražilaca azila i izbeglica u Srbiji.
Na ovaj način, ogranizacija je dobila svoje institucionalno mesto u sistemu azila i upravljanja migracijama u Srbiji.
Zbog svoje uloge u izgradnji sistema i instituta azila kao i u izgradnji postojeće pozitivne prakse u Srbiji, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je 2011. godine postao član panevropske associjacije organizacija koja se bave zaštitom tražilaca azila i izbeglica – Evropskog saveta za izbegle i prognane (European Council for Refugees and Exiles), a od 2016. i član Savetodavnog foruma Kancelarije za azil i podršku Evropske Unije (EASO – European asylum support office). Na ovaj način dometi organizacije sežu daleko izvan lokalnog i regionalnog nivoa, sve do delovanja na nivou Evrope i šire.
Od osnivanja do danas, pravnici, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici i prevodioci iz APC/CZA, su bili među izbeglicama i migrantima i u prvim centrima za azil, a potom od otvaranja balkanske rute u svim prihvatnim i tranzitnim centrima, parkovima, autobusima, železničkim stanicama, u improvizovanim skloništima pod otvorenim nebom na granici, u predgrađima, na ulici, u šumama, zavodima za mlade. Spajali smo porodice, otkrivali krijumčarenu i pronalazili izgubljenu decu, štitili od diskriminacije i nasilja, prijavljivali zloupotrebe. Uz pomoć centara za socijalni rad smeštali smo decu u hraniteljske porodice, vodili na porođaje, obezbeđivali prve rodne listove za bebe izbeglice rođene u Srbiji, spajali decu sa njihovim porodicama…
Pomagali smo svuda gde smo mogli. Uradili smo jednu od prvih mobilnih aplikacija u Evropi – Asylum in Serbia, sa svim osnovnim informacijama i mehanizmom prijavljivanja zloupotreba koje su potrebne migrantima koji su samo u prolazu kroz Srbiju ili ovde ostaju duže.
Obezbedili smo prve azile, izbegličke i subsidijarne zaštite u Srbiji od 2009 godine na dalje. Srbija nije dodelila veliki broj azila ali od 107 dodeljenih azila gotovo polovina je dodeljena uz pravnu asistenciju APC/CZA.
Uz neumornu pravnu asistenciju i tumačenje propisa omogućili smo zdravstvenu zaštitu (primarnu, sekundarnu i tercijarnu zaštitu) tražiocima azila jednaku onoj koju imaju srpski građani.
APC/CZA je u saradnji sa lokalnom sredinom u Bogovadji i Lajkovcu prvi, već 2012. godine, krenuo u uključivanje dece azilanata u obrazovni sistem Srbije i uključio prvu decu azilante u osnovno i srednje obrazovanje u Srbiji. Nastavio je to da radi i do danas, a zahvaljujući našem angažmanu deca u Beogradu, Krnjači, Sjenici i Tutinu koji tamo pohadjaju osnovnu školu imaju celodnevnu nastavu i odlični su đaci i vrlo zadovoljna deca.
Prvi smo u Srbiji započeli integraciju izbeglica i lica koja su dobila azil u Srbiji, tako što smo jednom broju njih pomogli da pronađu posao, smeštaj, pribave dokumenta, lakše prevaziđu i psihološke probleme i probleme adaptacije na novu sredinu, propise, mentalilet i kuluturu.
Uspeli smo da nostrifikujemo prvu stranu diplomu za lice koje je dobilo azil u našoj zemlji.
Obezbedili smo prve radne dozvole za više od 40 azilanta i lica koja si dobila azil i uspostavili pravnu praksu kojom se ovim ljudima omogućava pravo na rad.
Kroz sudske postupke izborili smo se za zabranu proterivanja izbeglica i tražilaca azila iz Srbije.
Vodili smo i sporove pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu da bismo zaštitili ljude od ilegalnih deportacija iz Madjarske i Srbije i uspeli da omogućimo fer i pravičan postupak pred nadležnim institucijama.
Za ovih deset godina smo pravno informisali više od 220 000 migranata, trazilaca azila i izbeglih lica, o njihovim pravima i obavezama u zemlji u kojoj se nalaze.
Pravno smo savetovali vise od 23 600 trazilaca azila i zastupali u azilnim i drugim postupcima kao i pred Prekršajnim, Upravnim, Ustavnim sudovima i drugim instancama.
Naši psiholozi su savetovali i psihološki i osnaživali više od 7000 trazilaca azila I izbeglih lica kojima je bila neophodna pomoć
Kroz socijane asistencije, radionice, socijalnu pomoć, savetovali smo više od 3900 tražilaca azila.

Održali smo više od 937 različitih radionica (kulturoloških, kreativnih, osnažujućih, zdravstvenih, jezičkih, pripremnih za školu, integracijskih, psiholoških) na kojima je učestvovalo više od 4000 tražilaca azila.
Prešli smo više od 400 000 kilometara puteva po zemlji sa našim mobilnim timovima po Srbiji.
Naše webstranice je posetilo više od 180 000 različitih ljudi samo u ovoj godini.
Samo u 2015 godini, Centar je pravno informisao više od 110 000 izbeglih lica, o toga više od 31 000 dece i više od 30 000 žena.
APC/CZA je obučio i istrenirao za rad sa decom i ugroženim grupama više od 100 praktikanata I mladih profesionalaca iz zemlje I inostranstva.
APC/CZA je prvi i jedini akreditovao programe obuke za socijalne radnike u sistemu socijalne zaštite kao i akreditovan program obuke za stručno osoblje u sistemu obrazovanja, u oblasti rada sa migrantima/azilantima/izbeglicama, sa posebnim akcentom na maloletnike.
Izgradili smo volontersku mrežu širom Srbije sa preko 170 volontera.
Danas u Srbiji nema ni jedne organizacije koja radi sa izbeglicama u Srbiji da neko od njenih službenika nije prošao trening, obuku, stručno usavršavanje ili imao posao u Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Posebno smo ponosni na naš rad koji je vezan za informisanje lokalne zajednice o izbeglicama i migrantima – ljudima koji su pobegli od rata, progona, siromaštva, koji dolaze iz druge kulture i nalaze se u njihovoj sredini, ali istovremeno i migranate informisali o kulturi, običajima i pravilima sredine u kojoj se nalaze…
Sve ovo što smo uradili i naravno što je uradila i radi država i njene institucije na kojima je glavni teret i dužnost upravljanja i brige o migracijama, nije dovoljno da bi se moglo reći da je situacija sa izbeglicama u Srbiji dobra.
Trenutno u Srbiji ima daleko više od 5000 migranata od kojih je do 4000 smešteno u centrima za prihvat dok se ostali nalaze na otvorenom, u šumama, predgrađima, napuštenim objektima ili u alternativnom smeštaju. Balkanska ruta je formalno zatvorena, ali desetine ljudi i dalje svakog dana ulaze u zemlju iz Bugarske i Makedonije, dok se u Vojvodini najveći broj nagomilava u blizini granica sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom.
Ilegalne deportacije ljudi iz Hrvatske, Madjarske i Rumunije u Srbiju su kontinuirana i nezakonita praksa, a ljudi se u Srbiju ilegalno guraju čak i onda kada nisu prethodno boravili, niti su prošli kroz Srbiju.
To bi Srbiju faktički moglo dovesti u poziciju tampon zone migracije i novog hotspota na putu migracije, sa dalekosežnim posledicama u budućnosti.
Sve duže zadržavanje ovih ljudi u Srbiji i njihov sve teži prelazak u zemlje EU, koje su njihov cilj, zahteva i promenu pristupa ovom problemu.
Migranti trenutno imaju otežan pristup smeštaju i proceduri azila, registraciji, krše se i osnovna prava azilanata na fer i brz postupak, na besplatnu pravnu pomoć, slobodu kretanja, što sve više ove ljude izlaže zloupotrebama i nasilju, stvara predrasude i sprečava integraciju i interakciju sa lokalnom sredinom, podstiče krijumčarenje i kriminal.
Ove okolnosti zahtevaju od naše organizacije još veći angažman u informisanju migranata i pružanju pravne zaštite tražiocima azila i izbeglicama u postupcima pred svim institicijama, organima i sudovima Republike, kao i praćenju primene propisa i ponašanja na terenu kroz process monitoringa granica i zloupotreba.
Pri tome je jako važno da naša organizacija zadrži nezavisnost u radu, profesionalan i objektivan pristup problemima i da nastavi sardnju sa medijima i objektivno informiše građane i javnost i bori se protiv predrasuda i dezinformacija.
APC/CZA će nastaviti da obučava i obezbeđuje stručnu praksu za mlade profesionalce, akreditovane programe obuke za drzavne službenike i da radi intenzivno u lokalnim sredinama .
APC/CZA će nastaviti svoj angažman u oblasti integracije onih koji su dobili azil kao i u pružanju podrske samom sistemu i unapredjivanju postojećih praksi, a saradnja u regionu i sa srordnim organizacijama na evropskom nivou takođe će biti prioritet u borbi protiv predrasuda, podizanju svesti građana o ovom problemu, izgradnji solidarnosti i stalnih mreža prekogranične saradnje između organizacija u Evropi.

                       10 years

 

Pogledajte još

Rezultati

  Neki od ostvarenih rezultata/ Some of the achieved Results: Više od 230,000 informisanih migranta, …