Početna / DIJALOG / Radoš Đurović: Zid sramote

Radoš Đurović: Zid sramote

LI?NI STAV: Radoš ?urovi?, direktor Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila

  izvor   |   Danas   |   www.danas.rs   |  13. jul 2015.   
Svi oni koji su sumnjali da Ma?arska ne?e graditi zid prema Srbiji, da ?e ustuknuti pred brojnim kritikama ove radikalne ideje sada su razuvereni. Parlament našeg severnog suseda nedavno je usvojio zakon kojim se pooštravaju pravila o azilu i pruža pravna osnova za podizanje ograde duž granice sa Srbijom, kako bi se spre?io priliv „ilegalnih migranata“ . Ma?arski premijer Viktor Orban smatra da granice Ma?arske moraju biti zašti?ene svim sredstvima od talasa koji stižu preko Balkana i ostaje gluv na kritikeKomisije i u Parlamentu EU da podizanje zidova zna?i krah evropske ideje, koja je ro?ena na rušenju, a ne dizanju ograda, i na upozorenja UN-a.

I dok evropski zvani?nici kritikuju potez Ma?arske koji bi u krajnjoj meri spasavao zemlje Šengena, jer bi trebalo da oteža put desetina hiljada izbeglica iz Sirije, Iraka, Avganistana, da u?u u šengenski prostor, Srbija koju ?e zid pretvoriti u izbegli?ki logor i džep u kome ?e se zaglaviti hiljade ovih nesre?nih ljudi, pomirljivo ponavlja mantru o prijateljstvu sa Ma?arskom, o odnosima izme?u dve zemlje koji nikada nisu bili bolji (pa nam valjda zato dižu zid) o beskompromisnom ispunjenju svih svojih me?unarodnih obaveza(?!). Gotovo je neverovatno da je naša država na ovakvu odluku ma?arske vlade reagovala uvo?enjem zajedni?kih patrola sa njihovom policijom na granici sa Makedonijom.

Ma?ari kontrolišu granicu Srbije na severu i na jugu!? Zašto? Ne veruju da spre?avamo trgovinu ljudima ili krijum?arenje ljudi? NJihovi policajci mogu pomo?i da zaustavimo hiljadu ljudi koji svaki dan ulaze u Makedoniju, a ostavili su sve, pobegli od rata i progona, prešli preko Turske, Gr?ke….? Pa, naravno da ne mogu. Da su mogli, u?inili bi to na svojoj granici ( od po?etka godine, u Ma?arsku je ilegalno ušlo skoro 70.000 ljudi) i ne bi se hvatali Velikog zida kao rešenja ( koji uz to nije pomogao ni Gr?koj ni Bugarskoj da reše ovaj problem). Pa zašto to radimo? Zato što je naša vlast isfrustrirana, uplašena i vodi tu?u, a ne svoju politiku. Mi smo stali na grudobran da se branimo od izbeglica? Sa sopstvenim kapacitetima i hipotekom zemlje ?iji su sunarodnici beže?i tokom poslednjeg rata dobili uto?ište u zemljama širom sveta? Pa, mislim da nam to ne prili?i.

Dužan sam još jedno objašnjenje – u ?injenici da se o izbeglicama govori kao o ilegalnim migrantima, leži jedna ni malo slu?ajna zabluda. Ti nesre?ni ljudi prelaze granicu ilegalno, jer niko (pa ni Ma?arska) ne?e da ih primi legalno, na šta po me?unarodnom pravu dužni. Zakon kaže da izbeglica iz svakog ugroženog podru?ja pri prelasku granice može da zatraži azil i bez vize i bez pasoša. Pou?eni iskustvima da to ne ide baš tako, izbeglice se odlu?uju za ilegalni prelazak, za krijum?are, trgovce ljudima, za iznude, ucene, teror…

Upravo o tome –o nasilju i ucenama vlasti i kriminalnih grupa hiljade izbeglica, migranata i tražilaca azila u Srbiji i Makedoniji, uklju?uju?i i decu, govori izveštaj Amnesti internešenela, objavljen 7. jula. Prema njihovoj oceni Srbija i Makedonija nemaju kontrolu nad prilivom migranata, ?iji broj raste izme?u ostalog i zbog neuspeha trenutne politike prema migracijama i azilantima u Evropi. Amnesti ukazuje da se napori usmeravaju u osnaživanje “odbrane” granica umesto da se pomogne unapre?enju sistema azila na Balkanu. Ta organizacija navodi da se broj ljudi uhapšenih tokom prelaska srpsko-ma?arske granice pove?ao više nego 2.500 posto u odnosu na 2010. godinu, sa 2.370 na 60.602 osobe, prema izveštaju neki od njih svedo?e i o iznudama i da ih je naša policija gurala, šamarala, šutirala i tukla blizu granice sa Ma?arskom.

Ho?e li to ?eš?e raditi naše vlasti sa tim nesre?nim ljudima kada ih bude sve više, kada ih zaustavi Veliki ma?arski zid sa ove strane? Ho?emo li tako braniti sebe i Evropu? Ili ?emo u?inite sve da pomognemno tim ljudima.Osnažiti azilni sistem. Ho?emo li ih registrovati, dati im azilne li?ne karte, da se slobodno kre?u, iznajme smeštaj, le?e, kupuju… zaštite od prevara? Alternativu ovom ne vidim. Srbija nove zidove ne sme dizati i ne sme ?uvati tu?e od izbeglica.

Pogledajte još

Istraživanje i policy brief o obrazovanju dece izbeglica u Srbiji – izazovi integracije

Autor: APC/CZA  Foto: APC/CZABeograd, 22 novembar – Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Centar …