Početna / AKTUELNO / Veče na granici sa migrantima i izbeglicama – Mi se ne vraćamo

Veče na granici sa migrantima i izbeglicama – Mi se ne vraćamo

    autor |  Ognen ?an?arevi?      izvor | Ve?er   www.vecer.mk     foto|  D. Mitreski

?ev?elija, 24. novembr – Hilj?du migr?nti iz r?znih zem?lj? ve? ?etvrti d?n z?gl?vljeni  su u pogr?ni?noj zoni izme?u M?kedonije i Gr?ke. Ljudi koje niko ne želi d? primi i d?lje ost?ju na”ni?ijoj zemlji” u n?di d? ?e im uskoro biti dozvoljeno d? n?st?ve put i da ?e dobiti uto?ište u drž?v?m? Zap?dne Evrope. N?kon neprij?tne scene k?d? je n? desetine ir?nskih drž?vlj?n? ju?e z?šilo ust? u zn?k protest?, situacija na gr?ni?nomprelazu je mirna. Oni i d?lje leže n? pruzi  koj? vodi do Prihv?tnog centra  i pokuš?v?ju d? u?u u M?kedoniju.

Na s?moj gr?nici je ve?  postavljen mini k?mp s? stotinu š?tor? za “ekonomske migr?nte” kojima  je u poslednjem trenutku Evrop? otkazala gostoprimstvo. Dec? i žene su u š?torim?, iscrpljeni od ?ek?nj? i neizvesnosti, dok su mušk?r?ci i de??ci  ispred bodljik?ve žice.

N? desnoj str?ni oko stotinu migr?n?t? iz M?rok?, odbijaju  hr?nu i vodu koju im nosi volonter? iz gr?kih NVO. Revoltirani su i gnevni.  Povremeno skandiraju traže?i pomo? i pravdu.

– I mi smo ljudi. Ili nismo z?to što smo iz M?rok?? I?ko tamo nije r?t, ja s?m pobeg?o iz zemlje, jer je tamo nepodnošljivo z? mene i moju porodicu. Represij? je svakodnevna. Nije fer što ne možemo d? n?st?vimo put do Nem??ke. Z?što s?mo Sirijce propuštaju?  Z?što n?s tretir?ju k?o životinje, i ignorišu k?o što ne postojimo, pita se M?sud.

Pored njih stoji m?la grupu od oko trideset?k migr?n?t? iz B?ngl?deš?. Goli do poj?s?, s? p?rol?m? n?pis?nim n?  telim? nemo gled?ju polic?j?ce i novinare  koji stoje ispred njih . Na nekoliko transparenata koji  visi n? žbunju piše: “Pustite nas ili nas ubijte” , “ne?emo d? se vr?timo”, “tr?žimo bolji život.”

Tu je i stotinak  gr???ni P?kist?n?. I oni ne gube n?du. Uverite su d? ?e pro?i d?lje.

– Preživeo s?m m?s?kr u školi u Peš?v?ru. Preživeo sam tromese?ni p?k?o da do?em dovde. Ne vra?am se nazad. Ne želim, niti im?m gde d? se vr?tim. Šanse  da umrem  ili poginem su  ogromne , d? li to r?zumete? Pogled?j me, da li z?služujem d? p?tim, veli jed?n od njih, koji nem? više od petn?est godin?.

N?jbrojniji u me?ugr?ni?nom pojasu su ir?nski drž?vlj?ni. Okupljeni su oko deset?k “mu?enika”, koji su z?šil? ust?. Oko podnev?, jednom od migr?n?t? je pozlilo, pa je intervenis?o Crveni krst?. Posle infuzije stanje mu se st?bilizov?lo.

N?izgled mirno, ?li krici i z?pom?g?njejedne žene ih je sve uznemirilo.

– J? s?m hriš??ninka, promenil? sam veru! J? ne mogu d? se vr?tim! K?zn? je samo jedna! Ne?u preživeti ni jed?n d?n! Im?m p?re, nisam sirom?š?na. Z?što se bojte mene?! Snim?jte, ?li nemojte da  l?žete!, obr?tila se novin?rim?.

Jed?n ?ovek , verov?tno njen muž odm?h je uneo u jed?n od š?tor? plaše?i se ve?ih problema i dizanja tenzije.

Gr?nicu obezbe?uje vojska i policijska jedinica za brzo reagovanje . Konstantno patroliraju, levo i desno od gr?nicnog k?mena 59, k?ko bi  spre?ili o??jne migr?n?te da po sv?ku cenu pokuš?v?ju d? udju u M?kedoniju.

– Uz?lud obj?šnj?v?mo. No?as su p?trole presrele tridesetak ljudi koji su pokuš?li d? z?obi?u n?še p?trole i u?u u zemlju. Menjamo vreme zamene p?trol? kako ga ne bi zapamtili, k?že jed?n od ?l?nov? Vojne policije.

Z? r?zliku od prethodnih dana prihvatni centar “Vinojug” ju?e je bio pr?z?n. M?nj? grup? od oko 500 izbeglic? iz Sirije, Ir?ka i Avg?nist?na u jut?rnjem ?asovima je ušla u M?kedoniji i odm?h su preb??eni u T?b?novce.

Prem? informacijama   gr?kih vl?sti do kr?j? d?n? treb? d? stigne još jedna grupa od oko hilj?du ljudi. Oni su ve? pripremili sistem registr?cije i prevoz do severne gr?nice.

Broj izbeglic? je smanjen jer su poslednj? tri d?n? bile ouje oko  ostrva Lezbos, gde se nalaze izbegli?ki  k?mpovi . U poslednja 72 s?ti na ovo ostrvo nije  stigla nijedna osoba.

Me?utim, ov? situ?cij? ?e se uskoro promeniti, jer prem? n?jnovijim inform?cij?m? izbegli?ki  kampovi  ?e ponovo po?eli d? se pune jer je bura stala.

Teren na grani?nom prelazu je pr?z?n i sprem?n z? gr?dnju z?štitne ogr?de koja treb? d? k?n?liše izbeglice prema tzv “porti ” u  blizini grani?nog k?mena 59.

R?zgovori o post?vlj?nju ?l?nova Evropske gr?ni?ne policije “Fronteks,” n?st?vi?e se u Briselu. Njihovo prisustvo ?e pove??ti sigurnost i t??nost u registr?ciji i identifik?ciji izbeglic? i sm?nji?e rizik od prolaska džih?dist? i terorist?.

Prem? nezv?ni?nim inform?cij?m?, n? str?nic?m? društvene  mreže “Fejsbuk” koju koriste izbeglice i migr?n?ti sugeriše se svim? koji koriste b?lk?nski koridor i sp?d?ju u tzv k?tegoriju “ekonomski migr?nti” d? uništi svoje dokumenete i da se kod  gr?kih vl?sti prij?vljuju  k?o sirijski ili ir??ki gr???ni d? bi mogli d? n?st?ve put k? EU.

 

Pogledajte još

Evropa mora da okonča represiju nad braniocima ljudskih prava koji pomažu izbeglicama, tražiocima azila i migrantima

Izvor: Council of Europe Foto: IMAGO/photothek   Strazbur, 22. februar 2024 – „Širom Evrope pojedinci …