Početna / DIJALOG / STAV / Preporuke Zaštitnika građana Republike Srbije, Saše Jankovića, u vezi sa tražiocima azila
Sasa

Preporuke Zaštitnika građana Republike Srbije, Saše Jankovića, u vezi sa tražiocima azila

Zakonom o dopuni Zakona o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka propisano je da Zaštitnik građana Republike Srbije obavlja poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.

Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) je tokom 2012.godine posvetio pažnju postupanju nadležnih organa prema licima koja su izrazila nameru da traže azil u Republici Srbiji, koja po tom osnovu imaju pravo na smeštaj u centrima za azil.

Sasa
      Zaštitnik građana Republike Srbije – Sasa Jankovic

Tokom 2012.godine NPM je obavio dve posete Centru za azil u Bogovađi, koji je pod nadležnošću Komeserijata za izbeglice i migracije. Prilikom ovih poseta uočeni su određeni propusti u postupanju prema tražiocima azila. Naime, prilikom posete Centru u avgustu 2012.godine u dvorištu Centra za azil u Bogovađi zatečene su porodice sa malom decom kojima iz razloga nedostatka smeštajnih kapaciteta nije omogućen smeštaj unutar objekta Centra.

Nakon posete Zaštitnik građana je sastavio preporuke upućene Centru za azil u Bogovađi:

• Centar za azil u Bogovođi, u saradnji sa Komeserijatom za izbeglice, treba da obezbedi adekvatne smeštajne i druge životne uslove svim tražiocima azila koji su se prijavili za smeštaj u Centru.

• U Centru za azil u Bogovađi traba da se prekine sa praksom „čuvanja” soba/krevata za trazioce azila koji su otišli na prijavljeno odsustvo u trajanju od nekoliko dana

• Korišćenje upražnjenih soba kreveta oslobođenih od strane tražioca azila koji su otišli na prijavljeno odsustvo ustupiće se traziocima azila koji su na listi čekanja na smeštaj

• Tražiocima azila koji se vrate u Centar nakon prijavljenog odsustva biće omogućen smeštaj u Centar u skladu sa raspoloživim smeštajnim kapacitatom centra i postojećom listom čekanja na smeštaj

• Službena lica Centra za azil u Bogovađi neće zadržavati/oduzimati od trazilaca azila originalne primerke potvrde o izraženoj nameri da traže azil izdate od strane Ministarstva unutrašnjih poslova

• Službena lica Centra za azil u Bogovađi obezbediće uslove za obavljanje lekarskih pregleda i pružanje neophodne zdravstevne zaštite svim tražiocima azila koji su se prijavili za smeštaj, posvećujući posebnu pažnju zdravstvenoj zaštiti dece

• Centar za azil u Bogovađi će Komeserijatu za izbeglice dostavljeti dnevne izveštaje o broju tražilaca azila koji su pristupili radi smeštaja u Centar, a kojima to eventualno nije omogućeno iz razloga nepostojanja slobodnih kapaciteta

• U Centru za azil u Bogovađi formiraće se knjiga evidencija vanrednih događaja koja će sadržati osnovne podatke o događaju (datum, čas, opis, učesnici, posledice…), kao i o preduzetim merama tim povodom

• Centar za azil će dostavljati Komeserijatu za izbeglice dnevni izveštaj o vanrednim događajima

 

 

 

Pogledajte još

Dogovor EU: migracije zaustaviti van granica Unije, solidarnost medju članicama izostala

priredio: APC    foto: Apc 1.juli – I pored straha da ce doći do potpunog …