Početna / AKTUELNO / HRW- Mađarska prebija izbeglice i vraća ih u Srbiju

HRW- Mađarska prebija izbeglice i vraća ih u Srbiju

izvor: HRW    foto: David Maurice Smith

Budimpešta,11.juli – Ma?arski policajci i vojnici su teško pretukli neke migrante i zatim ih poslali preko granice u Srbiju, navodi “Hjuman rajts vo?” (HRV) u najnovijem izveštaju.

Organizacija za zaštitu ljudskih prava saopštila je danas da se migranti na ma?arskoj granici prisilno vra?aju u Srbiju, da se prema njima ponekad postupa nasilno i okrutno, i da se ne razmatraju njihovi zahtevi za zaštitu. HRW podse?a da je Ma?arska prošle godine usvojila nove zakone i procedure na osnovu kojih svi tražioci azila koji žele da u?u u Ma?arsku to moraju da urade preko tranzitne zone na ma?arskoj teritoriji, a osobe u toj zoni se smatraju da još nisu “ušle” u Ma?arsku.

“Ma?arska krši sva pravila za tražioce azila koji prolaze kroz Srbiju, po skra?enom postupku odbacuje njihove zahteve i vra?a ih preko granice. Ljudi koji u?u u Ma?arsku bez dozvole, uklju?uju?i žene i decu, bili su prebijani i terani nazad preko granice”, izjavila je istraživa? HRW-a za Balkan i isto?nu Evropu Lidija Gal.

Neke ranjive grupe su iz te zone prebacivane u prijemne centre u Ma?arskoj, ali HRW navodi da su od maja 2016. godine ma?arske vlasti po kratkom postupku odbacivale zahteve ve?ine muškaraca samaca bez razmatranja njihovih potreba za azilnom zaštitom.

“Ograni?enja broja ljudi koji mogu da u?u u tranzitnu zonu zna?i da je stotine migranata i tražilaca azila, uklju?uju?i žene i decu, zaglavljeno na ni?ijoj zemlji u veoma lošim uslovima ?ekaju?i da u?u u tranzitne zone. HRW je otkrio da su tražioci azila i drugi migranti koji pokušaju da neformalno u?u bez prolaska kroz tranzitnu zonu prisilno vra?eni u Srbiju, ?esto nasilno, bez ikakvog razmatranja njihovih potreba za zaštitom”, navodi se u saopštenju HRW-a.

Neke porodice sa malom decom i bebama i trudnicama, dodaje HRW, ?ekale su da u?u u tranzitne nekoliko dana, dok su muškarci samci ?ekali i po nekoliko sedmica.

Ta organizacija je intervjuisala 41 migranta i tražioca azila, kao i ?lanove nevladine grupe, osoblje UNHCR-a, advokate za ljudska prava, aktiviste, osoblje ma?arske Kancelarije za imigraciju i nacionalnost i pripadnike ma?arske policije.

Intervjuisano je i 12 osoba koji su nezakonito ušle na ma?arsku terotoriju u grupama u kojima je bilo žena i dece. Prema njihovim tvrdnjama, zvani?nici su ih “brutalno tukli i zlostavljali” i zatim vratili u Srbiju. Zvani?nici su im, kako kažu, prskali sprej u o?i, puštali pse na njih, šutirali i tukli palicama i pesnicama, stavljali im plasti?ne lisice i terali ih da pro?u kroz male otvore kroz ogradu od bodljikave žice.

Jedan ?ovek kaže da su ih tukli dva sata.

“Nisam toliko prebijanje video ?ak ni u filmovima. Pet ili šest vojnika nas je jedno po jedno tuklo. Vezali su nam ruke na le?uma plasti?nim lisicama. Udarali su nas sva?im, pesnicama, nogama i palicama”, rekao je jedan od migaranata koji su zaustaljveni na ma?arskoj terotitoriji, navodi se u izveštaju.

Migranti koje je HRW intervjuisao detaljno su opisali boravak u tranzitnim centrima i opho?enje policajaca, koji su se, kako tvrde, smejali dok su ih tukli i ?ak se fotografisali.

HRW je pozvao ma?arske vlasti da istraže navode o zlostavljanju u koje su umešani njihovi zvani?nici i pripadnici civilne zaštite koji patroliraju duž granice u pojedinim oblastima i da ih izvedu pred lice pravde.

Organizacija podse?a i da je Ma?arska je u julu prošle godine proglasila Srbiju za sigurnu tre?u zemlju u koju mogu da se vrate migranti i tražioci azila, ali prema bilateralnom sporazumu Srbija prihvata samo povratak svojih državaljna.

“Ma?arske vlasti su do danas iz tranzitnih zona vratile u Srbiju 13 tražilaca azila koji nisu iz Srbije ili s Kosova bez obaveštavanja srpskih vlasti”, navodi se u izveštaju HRW-a.

Neki od tih ljudi, iz Avganistana i Irana, rekli su HRW da su ?ekali 20 do 30 dana da u?u u tranzitnu zonu gde su im dali da potpišu neke papire koje nisu razumeli, da su ih pitali samo kako se zovu i odakle su. Posle nekog vremena, oko 15 dana, rekli su im da je apelacioni sud potvrdio odluke po kojima moraju odmah da se vrate u Srbiju, bez ikakvog obrazloženja.

HRW navodi da “dostupni dokazi sugerišu da Srbija ne treba da bude smatrana sigurnom tre?om zemljom”, što zna?i da nije zemlja u kojoj tražilac azila ima zašti?ena prava u skladu s Konvencijom o izbeglicama.

“HRW je dokumenovao ozbiljna zlostavljanja tražilaca azila i migranata i nedostatke u sistemu azila, uklju?uju?i nedostatk zaštite dece bez pratnje”, navodi HRW.

U izveštaju se dodaje da je od 583 zahteva za azil podnetih 2015. godine, ve?inom Sirijaca, samo 16 ljudi dobilo status izbeglice.

“Zbog mana u sistemu azila u Srbiji, važe?e upustvo UNHCR-a je da Srbija ne treba da se smatra sigurnom tre?om zemljom i poziva države da ne vra?aju ljude u Srbiju”, navodi HRW.

Ta organizacija je pozvala i ?lanice EU da ne vra?aju tražioce azila u Ma?arsku dok ne obezbedi pristup azilu i ne prestane da ih nasilno vra?a u Srbiju.

“Zlostavljanje tražilaca azila i migranta u suprotnosti je sa obavezama Ma?arske prema pravu EU, pravu o izbeglicama i ljudskim pravima. Evropska komisija treba da upotrebi svoja ovlašenja da izvrši pritisak na Budimpeštu da deluje u skladu sa svojim obavezama i obezbedi pristup azilu i pravedne procedure za one na svojim granciama i na svojoj teritoriji”, rekla je Gal.

Pogledajte još

Vlada produžila privremenu zaštite za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće “Odluke o pružanju privremene zaštite u …