Početna / DIJALOG / Dr Ulf Rine: Da nema izbeglica rasla bi nezaposlenost

Dr Ulf Rine: Da nema izbeglica rasla bi nezaposlenost

   izvor   |   Doj?e vele   |   www.dw.com   |  9. septembar 2015.   
Prema podacima nema?kog Saveznog zavoda za statistiku, gotovo tre?ina ljudi u Nema?koj koji su imigrantskog porekla položili su maturu ili su završili ?etverogodišnju srednju stru?nu školu (što je prakti?no kvalifikacija za studiranje, prim. red). To je ve?i procenat nego kod Nemaca. Kako to objašnjavate?

Ulf Rine: To i nije neko iznena?enje. Moramo znati da je do sada postojalo veoma malo legalnih puteva za doseljavanje u Nema?ku, a ako ih je bilo, to su bili pre svega kanali kojima su se doseljavali visoko kvalifikovani ljudi.

  • Osim toga, mnogi od njih su državljani zemalja Evropske unije koji ionako smeju da rade u Nema?koj…

Ta?no.

  • Da li to zna?i da ne bi trebalo o?ekivati probleme na tržištu rada ili ?e ipak do?i do konkurencije oko radnih mesta?

Konkurencija oko radnih mesta postoji u na?elu uvek. To poga?a i doseljenike i „doma?e“. Ali ne postoji nijedan nau?ni dokaz da doma?i ostaju bez posla samo zato što u zemlju dolaze imigranti. Baš suprotno, stopa nezaposlenosti bi bila znatno ve?a kada ne bi bilo doseljavanja. Jedini izuzetak kod te teze bilo bi kada bi da na tržištu na raspolaganju postojao samo ta?no odre?eni broj radnih mesta, a to je pogrešno. Taj efekat „potiskivanja“ uopšte ne postoji, pogotovo kada je re? o doseljavanju visoko kvalifikovanih ljudi.

  • Postoji ipak i jedna druga statistika. Kako je u nedeljniku „Cajt“ rekao nema?ki ministar unutrašnjih poslova Tomas de Mezijer, i do 20 odsto odraslih izbeglica koje do?u u Nema?ku su nepismeni. To bi ipak mogao da bude veliki problem?

To pitanje treba razmatrati diferencirano. Izbeglice su pre svega one osobe koje podnose zahtev za politi?kim azilom. Prema mom mišljenju, uopšte nema osnova da se te osobe pre svega posmatraju sa ekonomske ta?ke gledišta. Tek u drugoj fazi bi?e potrebno razmisliti i o slede?em: dolazi nam toliko mnogo izbeglica – za koje od njih možemo da otvorimo legalni put za dolazak u Nema?ku, a da to nije azil?

  • Pri?ali smo o mogu?oj konkurenciji oko radnih mesta kada je re? o visoko kvalifikovanim ljudima. Da li strahujete od konkurencije na poslovima koji su manje pla?eni?

Naravno da u pojedinim slu?ajevima može do?i do konkurencije. Ali ako se osvrnemo u prošlost, vidimo da se prilikom proširenja Evropske unije na istok to nije masovno dogodilo. Ne doseljavaju se samo osobe koje ?e raditi u sektoru slabije pla?enih poslova, ve? i visoko kvalifikovani, a ti visoko kvalifikovani stvaraju nove poslove. Ukratko, sve to ne dovodi do nekih znatnijih problema.

  • Koje predloge nudite u ovoj situaciji u Nema?koj?

Hitno bi trebalo razmisliti o donošenju Zakona o doseljavanju. Potrebno je otvoriti legalne puteve za dolazak u Nema?ku i ljudima sa srednjom stru?nom spremnom, koji su sve potrebniji na nema?kom tržištu rada.

Dr Ulf Rinne je stru?njak za pitanja migracije sa Instituta za budu?nost rada u Bonu.

Pogledajte još

Istraživanje i policy brief o obrazovanju dece izbeglica u Srbiji – izazovi integracije

Autor: APC/CZA  Foto: APC/CZABeograd, 22 novembar – Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Centar …