Početna / AKTUELNO / APC/CZA u sedištu UN na panelu o globalnom dogovoru o migraciji među članicama UN-a

APC/CZA u sedištu UN na panelu o globalnom dogovoru o migraciji među članicama UN-a

priredio: APC   foto: APC

NEW YORK, May 20th – Representatives of APC / CZA participated in the panel held in the United Nations in New York on May 14th this year, on the occasion of the beginning of the fourth round of intergovernmental negotiations on a global agreement on migration among UN members, which is at the UN headquarters in East river lasting four days. (English version below)

NJUJORK,20 maja – Predstavnici APC/CZA učestvovali su na panelu koji je u održan Ujedninjenim nacijama u Njujorku, 14.maja ove godine , povodom početaka četvrte runde intervladinih pregovora o globalnom dogovoru o migraciji među članicama UN-a, a koji je u sedištu UN-a na Istriveru trajao četiri dana.

Četvrta runda pregovora među državama članicama UN-a o nacrtu Globalnog dogovora o sigurnoj, uređenoj i regularnoj migraciji, pratili su i drugi paneli usmereni na sva bitnija pitanja koja su se javljala tokom pregovora, poput pitanja  međunarodne saradnje, izgradnja kapaciteta, sigurnih puteva za regularnu migraciju, pitanje fundamentalnih ljudskih prava, integracije…

Naša organizacija je dobila značajan prostor da u forumu UN-a u kontekstu pokrenutih pitanja iznese sopstvena iskustva, percepcije, analize, stavove, objašnjenja i ponudi konrketne predloge rešavanja pojedinih problema i principa u radu sa migrantima, traziocima azila, izbeglicama na terenu i u lokalnom i regionalnom specifičnom kontekstu.

Zajedno sa predstavnicima organizacija iz Latinske Amerike-Gvatemale i Kolumbije, APC/CZA je izneo sopstvena iskustva, poglede, primere dobrih praksi koje je stekao u svom radu u Srbiji na pružanju pravne, psihološke, soijalne, integracijske pomoći izbeglicama, migrantima, tražiocima azila i svima drugima koji su izbegli iz svojih zemalja porekla i došli do Srbije, poslednjoj stanici pre ulaska u zemlje EU i šengenski prostor.

Naš predstavnik  je uccesnike ovog panela upoznao sa procesima migracije kroz balkansko poluostrvo sa posebnim osvrtom na azil, položaj i zaštitu izbeglica i tražilaca azila, analizirao razloge zbog kojih mnogi ljudi oistaju zaglavljeni na Balkanu i Srbiji, kao i rizike kojima su ovi ljudi sve više izloženi.

Ukazali smo i na moguće trendove u budućnosti kada je reč o migraciji preko Balkana i Srbije, ali i na potrebnu hitne reakcije i izgradnje isistema koji bi omogućio jasnu, zakonitu, uređenu migraciju i boravak ljudi u Srbiji kao zemlji koja je predvorje EU, a koja se nalazi duboko u središtu Evrope.

Na primeru Srbije, predstavnici mnogih nevladinih organizacija i državni predstavnici koji su prisustvovali panelu su bili u mogućnosti da naprave paralele sa mnogim zemjama koje se nalaze na samom obodu uređenih prostora i zemalja destinacije, a koje će neminovno u budućnosti da preuzmu značajne pristike interkontinentalne migracije i sve probleme koje nju prate.

Upravo je narastući teret migracije na leđima tih tranzitnih zemljama koje moraju pronaći odgovarajuće politike i rešenja kako bi uspele da prevaziđu nove okolnosti na najbolji i najodrživiji način, a izbegnu scenarije koje bi doprinele tenzijama, sukobima, rastu predrasuda i ksenofobiji, rastu zloupotreba ili nasljia, što nikako nije scenarijo koji ovim zemljama može da pomogne u suočavanju sa interkontinentalnim pokretima ljudi.

Inače, nacrt Globalnog dogovora o sigurnoj, uređenoj i regularnoj migraciji, rezultat je želje zemalja članica Un da ustanovi zajedničko razumevanje, zajedničku odgovornost i stav u pogledu fenomena savremene migracije i principa reagovanja na nju, a koji je prihvatljiv svim državama članicama UN-a, I da taj  globalni dogovor  bude osnov za sve buduće dokumente i dogovore koje bi države članice usvajale pod okriljem UN-a, na način kako je to Univerzalna Deklaracija UN-a o ljudskim pravima iz 1948. poslužila kao osnov za usvajanje drugih deklaracija i konvencija o ljudskim pravima u okviru UN-a do danas.

Članice UN-a,su joss u septembru  prossle godine, svesne srazmera globalnog procesa migriranja (legalna, iregularna, radna, ekonomska i drugim razlozima izazvana migracija) u savremenom sve tešnje povezanom svetu, usvojile Njujorškiu deklaraciju o migraciji promovišući spasavanje ljudskih života, zaštitu prava i podelu odgovornosti na globalnom planu kada je reč o migrantima i predlažile konretan plan kako da države započnu pregovore, formiraju konrketna upustva i podele teret globalne migracije  sa ciljem da se do kraja 2018. godine dođe do zajedničkog Globalnog dogovora o migraciji.

APC / CZA at UN headquarters on panel for a global agreement on migration among UN members 

The fourth round of negotiations between the UN member states on the draft Global Compact on Safe, Convenient and Regular Migration was followed by other panels focusing on all the major issues raised during the negotiations, such as the issue of international cooperation, capacity building, safe roads for regular migration, the issue of fundamental human rights, integration …

Our organization has gained considerable space in the UN forum to present its own experiences, perceptions, analyzes, attitudes, explanations and offer of end-of-life proposals for resolving certain problems and principles in working with migrants, asylum seekers, refugees in the field and in local regional specific context.

Together with representatives of organizations from Latin America – Guatemala and Colombia, APC / CZA presented its own experiences, views, examples of good practices that it gained in its work in Serbia on providing legal, psychological, social, refugee, migrant, asylum seekers and to all those who fled their countries of origin and came to Serbia, the last stop before entering the EU countries and the Schengen zone.

Our representative introduced the participants to the migration process through the Balkan Peninsula with a special emphasis on asylum, the position and protection of refugees and asylum seekers, analyzed the reasons why many people are trapped in the Balkans and Serbia, and the risks to which these people are increasingly exposed .

We also pointed to possible trends in the future when it comes to migration across the Balkans and Serbia, but also on the necessary urgent reactions and the construction of the system that would enable clear, legal, arranged migration and stay of people in Serbia as the country that is the EU lobbing is located deep in the center of Europe.

With Serbia as an example, representatives of many non-governmental organizations and state representatives who attended the panel were able to make parallels with many countries located on the periphery of landscaped and destination countries, which will inevitably in the future take on significant intercontinental migration approaches and all the problems that accompany it.

The increasing migration burden on the backs of these transit countries leads them to have to find appropriate policies and solutions in order to succeed in overcoming the new circumstances in the best and most sustainable way, avoiding scenarios that contribute to tensions, conflicts, the growth of prejudice and xenophobia, growing abuse or violence, which is by no means a scenario that can assist these countries in dealing with intercontinental movements of people.

Otherwise, the Global Compact on Safe, Ordered and Regular Migration draft is a result of the desire of member states to establish common understanding, shared responsibilities and attitudes regarding the phenomenon of contemporary migration and the principle of reaction to it, which is acceptable to all UN member states, And that this global agreement is the basis for all future documents and agreements that the member states adopt under the auspices of the UN, in the way that the UN Universal Declaration of Human Rights of 1948 served as the basis for the adoption of other declarations and conventions human rights within the UN to date.

Members of the United Nations, as early as September of last year, are aware of the proportions of the global migration process (legal, irregular, labor, economic and other reasons caused by migration) in the modern increasingly difficult connected world, adopted the New York Declaration on Migration promoting lifestyles, protecting the rights and the sharing of global responsibility in the area of migrants and proposed a conclusive plan on how to start negotiations with the countries, formulate a series of guidelines and share the burden of global migration with the goal of reaching a common Global Migration Agreement by the end of 2018.

 

 

 

 

 

Pogledajte još

Još jedan pasoš za izbeglicu iz Sudana

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 22. april 2024. godine– Uručena je još jedna putna isprava …