Početna / PRIHVATILIŠTA

PRIHVATILIŠTA

Na teritoriji Republike Srbije trenutno postoje dva prihvatilišta u kojima se smeštaju deca, odnosno maloletni stranci bez pratnje – Zavod za vaspitanje dece i omladine Beograd i Zavod za vaspitanje omladine Niš. Maloletno strano lice bez pratnje roditelja ili staratelja je dete mla?e od 18 godina, koje se našlo izvan svoje zemlje porekla usled traženja azila, zbog straha od proganjanja ili nepostojanja zaštite usled kršenja ljudskih prava, oružanog sukoba ili nemira u zemlji porekla ili je žrtva trgovine ljudima ili seksualnog ili drugog iskoriš?avanja, kao i usled bekstva od siromaštva u zemlji porekla.

U praksi se utvr?ivanje starosti tražilaca azila i drugih migranata zasniva na iskazima samih lica ukoliko nemaju identifikacione isprava sa sobom. Kako je odsustvo dokumenata naj?eš?a pojava, državni organi i institucije, uklju?uju?i i centre za smeštaj maloletnih stranaca poklanjaju veru iskazima samih maloletnih lica bez pratnje o kojima je re?. Svim maloletnim strancima bez pratnje koji su smešteni u jednom od ova dva prihvatilišta, nadležan lokalni centar za socijalni rad postavlja privremenog staratelja iz same ustanove prihvata. Postavljeni privremeni staratelj je odgovoran za svog šti?enika (maloletno lice bez pratnje) i pri svakom napuštanju prihvatilišta maloletnik mora biti u pratnji svog privremenog staratelja. Jedno lice može biti postavljeno kao privremeni staratelj za više maloletnih lica bez pratnje..

Tokom boravka u prihvatilištima deca imaju obezbe?en smeštaj, redovne obroke i užinu, kao i besplatnu zdravstvenu zaštita. Centar za zaštitu i pomo? tražiocima azila (APC/CZA) pruža besplatno pravno zastupanje tokom celog azilnog postupka i psihosocijalnu zaštitu i redovno je prisutan u prihvatilištu, a potom i u Centrima za azil gde se deca smestaju do spajanja sa porodicom na ?emu se posebno angažuje CZA

 

ZAVOD U BEOGRADU
Bulev?r Oslobo?enj? 219
11000 Beogr?d
e-mail: zvdo@sbb.rs

 

ZAVOD U NIŠU
Božidar?eva 37
18 000 Niš
e-mail: milosotasevic@gmail.com