четвртак, 20. јун 2024.
sren
Početna / OSNIVAČI I UPRAVLJANJE

OSNIVAČI I UPRAVLJANJE

Upravni odbor APC/CZA

Upravni odbor APC/CZA čine:

 • Radoš Đurović (Predsednik Upravnog odbora)
 • Snežana Vasović
 • Tomislav Jovanović

Izvršna direktorka

 • Jovana Vinčić

Diplomirala na  Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Pedagogija. Od 2007. godine aktivna u civilnom sektoru u Srbiji kroz omladinska udruženja i organizacije civilnog društva, angažovane na polju promovisanja i zaštite ženskih prava i prava drugih ranjivih grupa u Srbiji, interkulturalnog učenja, prevencije diskriminacije i nasilja.

Usavršavala se u oblasti ljudskih prava, socijalne zaštite, interkulturalnog učenja, pozorišne pedagogije, pedagoškog rada sa decom i maloletnicima bez pratnje, socijalne inkluzije i integracije, oblasti prikupljanja sredstava, monitoringa, evaluacija i vođenja lokalnih i regionalnih projekata, komunikacije i zagovaranja. Aktivna je jedanaest godina na polju socijalne pedagoške i integracijske podrške izbeglim licima, migrantima i tražiocima azila u Srbiji.
Stručno se usavršavala u radu sa izbeglicama, azilantima i ranjivim kategorijama izbeglih u Švedskoj, Norveškoj, Italiji, Egiptu, Keniji i Libanu počev od 2009. godine. U Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila radi od 2012. godine, a od 2015. godine radi na poziciji koordinatorke sektora pedagoške. socijalne i integracijske zaštite. Od 2020 godine je angažovana i na poslovima razvoja organizacionih sektora, programa zapošljavanja izbeglih, razvoja programa obuke kuluturnih medijatora i studenata, razvoju lokalnih kancelarija organizacije, razvoju programa socijalnog preduzetništva organizacije.

Članica je Komore socijalne zaštite Srbije i predavačica na domaćim i stranim akreditovanim treninzima i programima obuke.

Predsednik Upravnog odbora

 • Radoš Đurović

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i završio master studije iz oblasti međunarodnog prava sa radom “Pravo azila u Srbiji”. Od 2004. godine aktivan u civilnom sektoru u Srbiji kroz studentska udruženja i nevladine organizacije angažovane na polju promovisanja i zaštite ljudskih prava u Srbiji. Dobitnik nagrade Kancelarije predsednika Republike za pokazani liderski potencijal i dostignuća u društvenom angažmanu.

Od. 2007. godine pohađao brojne seminare i prakse iz oblasti azila i izbegličkog prava u inostranstvu. (Pružanje pravne pomoći tražiocima azila, Pravno informativni centar-UNHCR, Ljubljana, Slovenija; Osnovi azilnog prava Rep. Slovenije i pravo azila u EU – Pravni fakultet u Ljubljani, Slovenija; Istraživanje informacija iz zemalja porekla tražilaca azila, tehnike COI izveštavanja, Austrijski crveni krst, Beč, Austrija; Azilno zakonodavstvo EU i azilna situacija u Grčkoj – Evropska mreža pravnika u oblasti azila, Atina, Grčka; Uvod u Azilno pravo i azilnu politiku EU – Oganizacija EU za unapređenje znanja službenika zemalja Unije u azilu, Varšava, Poljska; Azilne direktive EU – Organizacija EU za unapređenje znanja službenika zemalja Unije u azilu, Varšava, Poljska; Osetljive grupe u azilu i migracijama, žene, deca, žrtve nasilja i trgovine ljudima, zaštita, rizici i pitanja relokacije-Evropska mreža pravnika u oblasti azila, Leuven, Belgija; Pravo Evropske Unije i Politike u pogledu migracija i azila – Univerzitet u Briselu-ULB, Pravni fakultet, Brisel, Belgija i dr.)

Idejni je pokretač i jedan od osnivača Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

Stručni savet

 • Dr Ilija Vujačić
  Profesor Univerziteta u Beogradu, Dekan Fakulteta Političkih nauka u Beogradu, politikološka katedra
 • Dr Jasminka Hasanbegović
  Profesor Univerziteta u Beogradu, Pravni fakultet, Katedra za teoriju, socioligiju i filozofiju prava
 • Dr Mirjana Bobić
  Profesor Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju
 • Dr Milorad Todorović
  Profesor Univerziteta u Novom Pazaru, katedra za psihologiju
 • Dr Miroslav Vukelić
  Docent Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet, Katedra za klasi?ne nauke
 • Dr Bojana Grabež
  Jedan od osnivača Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Naučni savetnik za fiziku visokih energija u Institutu za fiziku u Beogradu
 • Dr Ratomir Vasović
  Od 1976.-2002., Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičko vaspitanje, Profesor Visoke sportske i zdravstvene škole u Beogradu